ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⴻⵛⵔⵉⴽⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ: ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:15   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⴻⵛⵔⵉⴽⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ: ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⴻⵛⵔⵉⴽⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

« ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⵜⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵙ 45 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ, ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴰⴷ ⵙⴰⵏⵓⵙⵉ ⴱⴰⵔⴽⵉⵏⴷⵓ, ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴱⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵢ ⵏⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ».

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵔⴽⵉⵏⴷⵓ ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⴰⵏⵓⵙⴻⵎ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵏⵇⴻⵙ ⵙ 4% ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵍⵉ ⵙ 4,6% ⴷⴻⴳ 2021.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷⴻⴳ 2020 ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵛⵡⵉⵟ ⵏⵏⵉⴳ 90 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴱⴻⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵢⴻⵏⵇⴻⵙ-ⴷ ⵙ 10%.

ⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⴰⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵒⵉⵜⵕⵓⵍⴰⵏ ⵙ ⵍⵇⵉⵙ ⵓⴱⵄⵉⴷ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⴰⵔⴽⵉⵏⴷⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵡⵧⵔⵍⴷ ⵓⵉⵍ ⵓⵜⵍⵓⴽ [ⴰⵎⵍⵓ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⵏ 2020) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵜ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⴰⵏⴻⵔⵏⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ-ⴰ ⵖⴻⵔ 25% ⴷⴻⴳ 25 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ».

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:35
ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⴻⵛⵔⵉⴽⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ: ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:15     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu