ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵢ-ⴷ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:12   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵢ-ⴷ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ-ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ (ⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵎⴻⵙⵙⵉⵙ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ.

« ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⵉⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ.

ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴰⵜⵎ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ, ⴻⵍⴻⵛⵜⵔⵓⵏⵉⵛ ⴱⵓⵙⵉⵏⴻⵙⵙ ⵙⴻⵔⵠⵉⵛⴻⵙ, ⵉⵛⵧⵙⵏⴻⵜ, ⴰⴱ ⵛⵍⵓⴷ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⴰⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⴷ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵜⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2017 ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ.

ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵢ-ⴷ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:12     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu