ⵔⴻⵣⵉⴳ: ⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:09   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵔⴻⵣⵉⴳ: ⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ - ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ « ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵜⴰⵅⴰⵔⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ».

« ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.

« ⵏⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

ⵎⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴻⵏ ⵣⵉⵔⴻⴳ (40 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ), ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵙ ⵓⵛⴰⵢⴰⴹ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⴻⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ».

ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⴳⵉⵛⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵚⴽⴻⵏ-ⵜⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ.

ⵔⴻⵣⵉⴳ: ⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:09     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu