ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: ⴰⵙⵎⴰⵜⵓ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 18:28   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: ⴰⵙⵎⴰⵜⵓ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵍⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵉⵏⴻⵡⵙⵉⵢⴻⵏ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⴷ-ⵉⵔⴻⴱⴱⵃⴻⵏ ⴰⴱⴰⵖⵓⵔ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⴰⴱⴰⵖⵓⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵍⴰⵡ ⵙ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴽⴰⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵍⴰⵡ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ.

ⵉⵡⴻⴳⴳⵉⴷⴻⵏ ⵉⵏⵉⵎⵔⴻⵏ (ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⵓⵙⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵓⴷⴻⵎ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 136 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⵙⴻⵔⵜⵉⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ ⵓⵇⴱⴻⵍ 20 ⵎⴰⵢⵓ.

ⵉⵡⴻⴳⴳⵉⴷⴻⵏ ⵉⵏⵉⵎⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ-ⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ 20 ⵎⴰⵢⵓ ⴰⴷ ⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵏ ⵜⴰⴼⵔⵓⴳⵜ ⵜⴰⵏⴻⵡⵙⵉⵜ ⵏ 1.000.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 16 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:20
ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: ⴰⵙⵎⴰⵜⵓ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 18:28     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu