ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ: ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:56   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ: ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, « ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ. »

ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵎⵢⴻⵣⴳ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ 18-11 ⵏ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⴰⵏⵎⴻⵥⵥⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴷ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⴰⵏⵥⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴹⵓⵔⵔⵓ ⴰⵔⴰ, ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ, ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⵙ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵓⵔⵍ ⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ.

ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ: ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:56     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu