ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ: ⴰⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:04   Ɣran-t : 7 n tikkal
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ: ⴰⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ.

ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ-ⵉⵜ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵛⵀⴰⴽⵉⴱ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⴽⴰⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ, ⵡⴰⵏⴳ ⵅⵉⴰⵧⵜⴰⵧ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ, ⵢⴰⵏⴳ ⵊⵉⴻⵛⵀⵉ.

ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⴰⵏⴳ ⵊⵉⴻⵛⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.

ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⵜⴰⵣⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵍⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ, ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ, ⴰⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ, ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷⴳⴻ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:19
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ: ⴰⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:04     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 7 n tikkal   Bḍu