ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:43   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴻⵡⵙⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵕⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵍⴽⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⵣⵡⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ.

ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⵙⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⵓ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ 5% ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ.

ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵜⵎⴻⵙⴷⴰⵍⵜ », ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⵓⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⴷⵓⴼ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⵣⵡⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏ.

ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵙⴻⴳ 1 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2021 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ. ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ.

ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵙ ⵢⴰ ⴳⴰⵔ 2014 ⴷ 2018 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏⵜ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⵡⵉⵏⵜ ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:43     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu