ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ: ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 16:33   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ: ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵀⴻⵎⴷⴰⵏⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ.

ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⵔⵣⴰⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ « ⵔⴼⵉⴳ » ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⴰⵢ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵏ 2020-2024, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⵢⴻⵏⵇⴻⵙ ⵓⵎⴰⴷⵓⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ 2019-2020 ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⵓⴼ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴻⵎⴷⴰⵏⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵅⵓⵚⵚ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵅⵓⵚⵚ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⴻⵀⵍⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⴷⴻⴱⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴽⴻⵔⵣⴰ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⴻⵔⴳⴻⵍ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⴽⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:07
ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ: ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 16:33     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu