ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:42   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵍⴰⵣⵀⴰⵔ ⵀⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵄⴽⴻⵎⵜ ⵖⴻⴼ « ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ, ⵙⴻⴳ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ, ⴷ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵥⴻⵎ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⵓⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ « ⴰⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ » ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 36, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵜ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵔⵉ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ.

ⵀⴰⵏⵉ ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⵙⵇⴰⵎⴰⵢⴻⵏⵜ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⴷ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏⵜ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ-ⴰ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⴻⵏ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⴷ ⵓⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵔⴻⵥⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵓⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵄⴻⴹⴹⴻⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ.

ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:42     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu