Print this page

« ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ » ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:35   Ɣran-t : 8 n tikkal
  • Bḍu
« ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ » ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜⵏ 2020 « ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ » ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴼⴻⵔⵀⴰⵜ ⴰⵉⵜ ⴰⵍⵉ.

« ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ (...) ⵓⵔ ⵏⴻⵖⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴵⴻⵡ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ (…) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵏⴻⵖⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵔⴰⵍⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ « ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⴷⴷⴰ, ⵎⴰ ⴰⵟⴰⵙ, 20.000 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵉⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵏⵣⴻⵏⵜ ⵖⵍⴰⵢⵉⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ.

« ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴵⴻⵡ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴰⵢⴰ ⵏⴳⴰ-ⵜ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵏⴻⵖⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴵⴻⵡ ⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2020 ⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⴵⴻⵡ ⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ.

« ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵙ » ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:35     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 8 n tikkal   Bḍu