ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ: ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:33   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ: ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ (ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ).

ⴰⴷⵖⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴳⵧⵓⴷⵊⵉⵍ, ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵔⵎⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⵔ 90% ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ ⴷ 10% ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2021.

10% ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏ-ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵙⴰⴼⵔⵉⵢⴻⵏ. ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ 7% ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ, ⴷ 3% ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ. ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴰⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵅⵓⵚⵚ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⵉ ⴰⵔⴰ ⵉ 3% ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ. ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⴷⴻⴳ ⵡⵉⵙ 20 ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⵙⵙⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ 0,4% ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴵⴻⵡ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.

ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ: ⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⵏⴻⵎⵣⴻⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:33     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu