ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:07   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵖⴻⴼ 2021, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ.

ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵎⴻⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-19 ⵏ 25 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2015 ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-19 ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⴰⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-141 ⵏ 28 ⵎⴰⵢⵓ 2015 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵎⵎⴻⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ (ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵎⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵙⵉ, ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵓⵜ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵔⵜ).

ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⴽⵡⴰⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵙⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⴻⴽⵡⴰⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏⴻⵖ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ. ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵥⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵡⴰⵍⵉ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏⵜ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ-ⴷ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:07     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu