ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:38   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵢⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵥⴰⵡ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵙⵄⵓⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ-ⵙ, ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ.

ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵙ 25% ⴷ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵣⴳⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴰⴷ ⵙⴻⵎⵎⵜⴻⵏ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏⵜ ⵙ 90% ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ ⴷ 10% ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵏ 2021.

10% ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏ-ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵏⴰⴼⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 7% ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⴳⵎⵓⵏ, ⵎⴰ ⴷ 3% ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴱⵓⵖⴰⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:38     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu