ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:49   Ɣran-t : 13 n tikkal
ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵢⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2021 ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵓⵜⵔⵉⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ.

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴽⴽ ⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴳⵍⵓⴳⵏⴻⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⵏⴰⴼⵔⵉ (ⵜⴰⴷⵡⴰⵏⵜ) ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⵔⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⵔⴻⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴱⵏⴰⴽⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎⴰⵔⵓⴷ ⴷ ⵜⴻⵡⵙⵉ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⴵⴵ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ-ⴰ « ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴰⵍⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ».

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⴷⵉⵙ ⴰⵍⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢⴷ –ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴹⴻⵔⵎⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⵏⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵉⴼⵓⵔⴻⵚ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⴹⵓⵔⵔⵓⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵜⵜⵉ.

« ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:57
ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:49     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 13 n tikkal   Bḍu