ⴰⵙⴻⵏⴽⵉⴷ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ: ⵙⵙⴻⵡⵊⴰⴷⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:07   Ɣran-t : 51 n tikkal
ⴰⵙⴻⵏⴽⵉⴷ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ: ⵙⵙⴻⵡⵊⴰⴷⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵙⴻⵡⵊⴰⴷⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴽⵉⴷ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵓⵃⵜⵉⵎ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴽⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴽⴱⴻⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ, ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⴱⴻⵏⵀⴰⴱⵉⵍⴻⵙ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⵀⴰⴱⵉⵍⴻⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵡⵊⴻⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ-ⵜ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴽⵉⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ-ⴰ ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵉ ⵓⵎⴽⴻⵔⵔⴰⵣ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵉⵊⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ-ⴰ.

ⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⵃⴻⵣⵣⴱⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⵉⵊⵡⵉⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⴹⵔⴰⵏⵜ-ⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵉ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵏⵀⴰⴱⵉⵍⴻⵙ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 12:38
ⴰⵙⴻⵏⴽⵉⴷ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ: ⵙⵙⴻⵡⵊⴰⴷⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:07     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 51 n tikkal   Bḍu