ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ: ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴻⵏⵏⴰⵏ »

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:58   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ: ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴻⵏⵏⴰⵏ »

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴻⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ ⵏⴻⵖ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ.

« ⵉ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ, ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ (ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵙ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵉⵖⵉⵙ) ⴷ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ (ⴰⵙⵎⴻⵍ ⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏ)ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴱⴻⵏⵏⴰⵏ (ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⴹ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ) », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵙⴻⵏⵣⴰ, ⵉⵏⴹⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏ ⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⴰⵏⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ 31 ⵏ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ « ⵉⵄⴻⵡⵡⴻⵍ » ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵎⴻⵍ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴰⵎ ⵓⵏⴻⵎⴷⵓ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ, ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵎⵙⵓⴷⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⵔⴻⴹ, ⵙ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⵉⵖⵉⵙ, ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵜⵃⴰⵏⵓⵜ ⴰⵢⵙⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵙⴻⵖ ⴽⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵖⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉ ⴰⴷⴻⵖⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴰⵣⵏⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴱⴰⵏⴽⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⵣⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⴹ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵉⵏ.

« ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ-ⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ-ⴷ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ (ⴳⵉⴻ ⵎⵧⵏⴻⵜⵉⵇⵓⴻ) », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⵔⴻⵏ.

ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ: ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴻⵏⵏⴰⵏ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 15:58     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu