ⴰⵎⴰⵏ: ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵢⴻⵜⵜⴻⵜⵜⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 22 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:59   Ɣran-t : 49 n tikkal
ⴰⵎⴰⵏ: ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵢⴻⵜⵜⴻⵜⵜⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵙⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⴰⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵉⵎⴻⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵜⵜⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵔⴻⵣⴽⵉ ⴱⴻⵔⵔⴰⴽⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⴽⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ, ⵛⵀⴻⵎⵙ ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵛⵀⵉⵜⵓⵔ, ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⴻⵍⴳⴰⵣ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵔⵔⴰⴽⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵉⵎⴻⵙⵡⵉⵢⴻⵏ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴰⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵎⵏⴻⵜⵔⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ.

« ⵏⴻⵙⵄⴰ ⴰⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴰⵎⵏⴻⵜⵔⵉⵙⴰⵏ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵏⴻⵔⵔ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵔⴰⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⴻⵏ ⵙⵙⵓⴷⵓⵔⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ « ⵏⴻⵎⵙⴻⴳⵣⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⵀⴻⵢⵢⵉ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵚⴻⵔⵔⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵔⵔⴰⴽⵉ.

ⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵉⵜⵓⵔ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⴰⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵎⴰⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴷⵓⵇⵇⵙⴻⵏ ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵜⵉⵎⵏⴻⵙⵜⵔⵉⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵉⵏ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:09
ⴰⵎⴰⵏ: ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵢⴻⵜⵜⴻⵜⵜⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 22 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:59     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 49 n tikkal   Bḍu