Print this page

ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 12:16   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵇⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵣⴰⵎ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⵣⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ-ⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵉⵅⵓⵚⵚ ⵓⴽⵜⵓⵎ.

« ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵖ. ⵥⵔⵉⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴼⴻⵙⵙⵓⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵏⵉⴹⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ.

« ⵏⴻⵇⵇⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⵜⵜⴱⴻⵀⴷⵉⵍⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ, ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⴽⵜⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵊⵀⴻⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ».

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 22 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 14:04
ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 12:16     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu