ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:29   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⴰⴽⴽ ⵉⴼⴰⵜⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵀⴻⵙ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⵎⴻⵙⵜⵏⴻⵏⵜ ⵜⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ.

ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ 2021 ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ-ⴰ » ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⵉⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⴳⵓⵛⵛⵍⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴱⴰⴹⴻⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉⵎ ».

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴻⵍⵍⴰⵅⵉⵏ » ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⵏⴻ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵀⴰⵙ.

ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵀⴻⵙ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵡⵙⵉ, ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⴹⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⴹⴹⴰⵍⴻⵏ ⵉⴱⴰⵏⴽⴰⵏⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021: ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:29     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu