ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏ « ⵜⵧⵙⵢⴰⵍⵉ » ⵏ ⴱⴻⵟⵟⵉⵡⴰ (ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ) ⵢⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ 18.000 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴱⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵟⵓⵏ ⴷ 400 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵥⵡⵉ ⵖⴻⵔ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⴻⵛⵔⵉⴽⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ-ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ (ⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵎⴻⵙⵙⵉⵙ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ. « ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⵉⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ. ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴰⵜⵎ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ, ⴻⵍⴻⵛⵜⵔⵓⵏⵉⵛ ⴱⵓⵙⵉⵏⴻⵙⵙ ⵙⴻⵔⵠⵉⵛⴻⵙ, ⵉⵛⵧⵙⵏⴻⵜ, ⴰⴱ ⵛⵍⵓⴷ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⴰⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⴷ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ. ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵜⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2017 ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ.
ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ - ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ « ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵜⴰⵅⴰⵔⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ». « ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ. « ⵏⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ. ⵎⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴻⵏ ⵣⵉⵔⴻⴳ (40 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ), ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵙ ⵓⵛⴰⵢⴰⴹ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⴻⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ». ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⴳⵉⵛⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵚⴽⴻⵏ-ⵜⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵍⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵉⵏⴻⵡⵙⵉⵢⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, « ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ. » ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵎⵢⴻⵣⴳ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ 18-11 ⵏ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⴰⵏⵎⴻⵥⵥⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ. ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴷ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⴰⵏⵥⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴹⵓⵔⵔⵓ ⴰⵔⴰ, ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ, ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⵙ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵓⵔⵍ ⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ.
ⵙⵙⵄⵉⴷⴰ – ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⵙ ⵜⵙⴻⵎⵙⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙⴻⴳ ⵙⵙⵄⵉⴷⴰ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵏⴰⵙⵔⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⴻⵡⵙⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵕⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⴵⵡⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵍⴽⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ. ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⴰⵣⵡⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⵙⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⵓ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ 5% ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⴰⵏⵜ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵜⵎⴻⵙⴷⴰⵍⵜ », ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⵓⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⴷⵓⴼ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏⵜ-ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⵣⵡⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⴻⵟⵟⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏ. ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴱⴰⵖⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵙⴻⴳ 1 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2021 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ. ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ. ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵙ ⵢⴰ ⴳⴰⵔ 2014 ⴷ 2018 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏⵜ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⵡⵉⵏⵜ ⴰⵙⵉⴷⵔⴻⵎ.