ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵟⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵢⴰⵛⵉⵏ ⵍ-ⵎⴰⵀⴷⵉ ⵓⵓⴰⵍⵉⴷ, ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵣⴳⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵍⵀⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔ-ⵏⵙⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⵔ "ⵢⴻⵜⵜⵄⴻⵟⵟⵉⵍ" ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ ⵙ "ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ" ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴼⵔⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴻⵏⴻⵖⵜ – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵊⴻⴱⴱⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵛⴻⴽⵕⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2020 ⵉ ⵓⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵉⵙⴻⵔⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ (ⵛⵓⴱⵉⴷ19) ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏ ⵜⵉⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⴷⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⴷⴻⵏ ⵉⵏⴰⵖⵣⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ ⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵡⴻⵔⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⵓⵎⴻⵔ ⴰⵙⵓⴼⴻⵖ, ⵇⴱⴻⵍ ⵏ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⵉⵡⴰⵢⵉⵏ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵍⵓⵣⵉⵏⴰⵜ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ. ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ "ⵢⵓⵎⴻⵕ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵇⴱⴻⵍ ⵏ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ, ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ, ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ, ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵍⵍⵓⵣⵉⵏⴰⵜ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ. ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ "ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ" ⴰⴷ ⵇⴱⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵙ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵔⴰ ⵙⴼⴻⵔⴽⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ. ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴼⴻⵔⵀⴰⵜ ⴰⵉⵜ ⴰⵍⵉ ⴱⵔⴰⵀⴰⵎ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⵉ-ⴷ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵙⴱⴻⴹ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵖⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⴰⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵃⵓⵏⴰ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵍⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⵇⴱⴻⵍ ⴰⴷ ⵉⵛⵉⵔ ⵜⴰⵎⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ. ⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵙ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⵡⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵓⵜⵓⴳ ⵏ 30% ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⴻⵔⵙⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴷⵓⵇⵇⵙⴻⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⵙⴰⴼⴰⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⵖⴻⵣ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵖⴰⵔ ⴵⴻⴱⴱⵉⵍⴻⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷ ⴰⵎⵉⵣⵓⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ, ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵓⵔⴰⴵⵓ-ⵙ, ⵙ ⴱⴻⵇⵇⵓ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⴱⴱⵓⵖⴻⵔⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵉⴱⵓⵔⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵢⵎⴻⵏ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵙ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵜⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵚⴽ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.