ⵍⴻⵣⵣⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⴰⵣⵣⵉⵔⵉ-ⴰⵔⵓⵙⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⴽⴰⵜⴻⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ (ⵔⵔⵓⵙ), ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵏⵏⵧⵒⵔⵧⵎ 2018, ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵖⴻⵔ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴰⵖⵣⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ – ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⴻⵔⵏⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2018 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴻⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵙⵖⵓⵕ ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰⴳⵉ ⵜⴰⵡⴰⵎⵏⵉⵜ, ⵙ ⵡⴻⵃⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵔⴰⵧⵓⵢⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵜⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ. ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵍⴰ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵚⵓⵔ ⵍⵖⴻⵣⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⴰⵢ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⵧⵓⵎⴻⵏ ⴽⴰⴷⴷⵧⵓⵔ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉ ⵓⵙⴷⵓⴽⴻⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ 2020/2030. ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵓⵔⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⴳⵉⵜ-ⵉⵙ ⵙⵀ 2030, ⵉ ⵢⵉⵏⵉⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⵧⵓⵍⴷ ⴽⴰⴷⴷⵧⵓⵔ ⵉⴼⵙⴻⵔ-ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜ-ⴳⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵎⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴻⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⴵⴻⵃ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵡⴷⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵡⴰⵏ-ⵉⵙ. ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⵓⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⵡⴻⵍⵍⵉⵀ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⴰⵔⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵢⴻⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵔⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵙⴻⵔⵙ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⴱⴱⴰⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⴰⴽⵉⵡⴰⵏ, ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴳⴰⵔ (ⴷⴳⴷ), ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ. ⵢⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ‘’ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⵛⵓⵔ’’, ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉ ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ‘’ⵉⵙⵡⵉ-ⵙ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵙⵙⴻⵍⵄⴰ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵖⵜ, ⴰⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⴽⴻⵔⴹⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ’’, ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴹⵎⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ‘’ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ’’ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ, ⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵉⵖⴻⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵖⵜⵉ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵉ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵎⵍⵉⵍⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵊⴰⴷⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵖⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵀⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⵇⵉⵕⵕⴻⵡ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵖⴻⵔ ⵙⵙⵓⵇ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵕ, ⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴼⵓⴷ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵉⴳⴰⵡⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⴰⵢⴰⴳⵉ.
ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ – ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵛⵉⴰⵎ ⴰⵙⵛⴻⵏⵙⴻⵓⵔⵙ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ, ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵡⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴰⵖⵣⴻⵏ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵢⵧⵓⵙⴼⵉ, ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵡⴻⴳⵔⵉⴽ, ⴳⴻⵧⵔⴳⴻⵙ ⴽⴰⵜⵔⵧⵓⴳⴽⴰⵍⵧⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵎⵉ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴳⵓⵉⵜⵧⵓⵏⵉ, ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⴷⴻⵍⵀⵉ (ⵍⵀⴻⵏⴷ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵀⴻⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⴷⵀⴰⵎⴻⵏⴷⵔⴰ ⵒⵔⴰⴷⵀⴰⵏ, ⵓⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⴷⵖⴰ ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ. ⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ