ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ-ⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵙⴻⵥⵔⴻⴳ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ’ⴻⵏⴰⴳ (ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⴷⵍⵉⴼⴰⵏⵉⵏ) ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ (20) ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵡⵍⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 71 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ ⵉⵄⴻⵣⵣⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵉⴷⵉⵔ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵔⵡⴰⵃ-ⵉⵙ ⵢⴻⴵⴵⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵉⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴰⵔ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴱⴰⵔⵉⵣⵢⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵍⵄⴻⵎⵕ-ⵏⵏⴻⵙ 71 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵓⵍⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵡⵉⴷ-ⵉⵜ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵕ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⵣⵣⵉ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵉⴷⵉⵔ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉⵍⴰⵏ ⵛⵛⵉⵄⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ".
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵥⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵓⵇⴷⵉⵙ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ-ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⵣⵣⵉⴽⴽⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵇⴻⵍ-ⵙⴰⵔⴰⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉ ⵜⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ "ⵉⵏⵣⵉⵢⴰⵃⴰⵜ" ⵉ ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ "ⵜⴰⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ" ⵍⴰ ⵜⵜ-ⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵢⴻⵏ "ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ".
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵉⵀⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴱⴷⴻⵍⵡⴰⵀⴰⴱ ⴰⵉⵙⵙⴰⵡⵉ, ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ "ⴱⵓⴽⴻⵔ 2020".
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵎⴰⵀⵉⴻⴷⴷⵉⵏⴻ-ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.