ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴳⴻⵔ 5.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵙⴰⵔ ⴱⵓ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵙⴷⵏ, ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴳⵓⵢ ⴱⴷⵓⵙ, ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵍ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵀⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵀⵔⵙⴰ ⵢⵅⵙⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 85 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴰⴷⴽ ⴱⵓⵓⵣⵉⵏⵓⵓ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⵡⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵜⵥⵔⴰⵎ ⵍⵃⵔⵚ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉ ⵏⵙⴼⵓⴳⴳⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ-ⵉⵙ "ⵟⴰⵃⴽⴰⵢⵜ ⵜⵓⵃⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴰ ⵎⴰⴳⴷⴰⵍⵉⵏⴰ", ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵀⵎⵉⴷⴰ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ, ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ, ⵜⵉⴽⴽⵔⵡⵉⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴼⵔⵉⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵃⴽⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵥⴹ ⴰⴼⵔⵔⵉⵖ-ⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵎⵉⴳⵣⴰⵎⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵖⵓ ⵓⵏⴳⴰⵍ-ⵉⵙ ⵢⵙⴼⵓⴳⵍⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⵍⵙ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴰⵔ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴱⴰⵔⵉⵣⵢⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵍⵄⴻⵎⵕ-ⵏⵏⴻⵙ 71 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵓⵍⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵡⵉⴷ-ⵉⵜ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵕ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵥⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵓⵇⴷⵉⵙ ⵏ ⵔⴻⵎⴹⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ-ⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⵣⵣⵉⴽⴽⴻⵏ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵇⴻⵍ-ⵙⴰⵔⴰⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉ ⵜⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ "ⵉⵏⵣⵉⵢⴰⵃⴰⵜ" ⵉ ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ "ⵜⴰⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ" ⵍⴰ ⵜⵜ-ⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵢⴻⵏ "ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ".

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ