ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ-ⵉⵙ ⵉ ⵍⴰ ⵉⴽⴻⵍⵍⵓ, ⵜⴰⴼⴻⵍⵡⵉⵜ ⵜⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ⵟⵟⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵎⴻⵔⵡⴰⵏⴻ ⴽⵔⴻⴷⴷⵉⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵕⴻⵙ ⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵜⵓⴳⴷⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵙ ⵓⵏⴹⴰⴱ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ, ⵜⴰⵢⵔⵉ-ⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵊⵟⵓⵃⵜ ⵉ ⴷ ⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ-ⵉⵙ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ.

ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵉⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ, ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵍⴰ ⵜ-ⵜⵜⵉⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵎⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴼⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ-ⵉⵙ "ⵓⵔ ⵢⵓⵎⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵟⴰⵙ", ⵢⴻⴱⵖⴰ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⵛⴻⵎ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ-ⵙ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⴷⴰ, ⵉⴼⵓⵕⴻⵙ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵜⴻⴼⴽ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵔⴻⵙ ⵜⵉⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⴻⴱⵃⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ.

ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ-ⵉⵜⵜ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ, "ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ", ⵏ ⵢⴻⵍⵍⵉ-ⵙ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⴰⵙⴻⴱⵜⴻⵔ ⵉ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ-ⵙ, ⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏⵜ ⵜⴼⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ-ⵉⵏⴻⵙ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏⵜ, ⵍⴰ ⵜⴻⵏ-ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.

ⵎⴻⵔⵡⴰⵏⴻ ⴽⵔⴻⴷⴷⵉⴰ ⴷ ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵉ ⴷ-ⵉⵏⵓⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ "ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵙⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴰⴽ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⵓⵜ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ" ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⵛⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⵉ-ⵙ ⵉ ⵜ-ⵉⴷⴻⵀⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵍⵎⴻⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵍⴻⵖⵎⵓ-ⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ "ⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ" ⵜⵙⵙⵖⵔⵓ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 7 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴷ ⴹⵉⴱ 2020, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⴱⵜⵔ ⴼⴰⵛⴱⵓⵓⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ (ⵙⵡⵉⵙ) - ⵟⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵜⵕⵓⵃ ⵙ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⴳⴰⵏⵓ (ⵙⵡⵉⵙ) ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⵣⵣⵍⴰⵏ "ⴰⵖⵔⴰⴱ, ⵍǧⵔⵃ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ" ⵉ ⴷ-ⵉⴷⵔⵔⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵓ ⵙⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⴻⵔⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵃⴽⴰⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ ⴰⵉⵜ ⵉⴳⵀⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⵀⴰⵎⵎⴰⵛⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⵏⴷⵓⵓⴷⴰ, ⵜⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴳ ⵟⵎⴽⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ), ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵙⵍⴰ ⵉⵖⴱⵍⴰⵏ-ⵏⵙⵏ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵍⴽⵏⵙⵉⵜ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⴳⵔⵡⵏ ⵜⴰⵖⵙⵙⴰ, ⵉⵙⵖⵓⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵔⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵛⴰⵖⵜ, ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴱⴰⵔⴷⵓ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⵉⴷⵊⴷⴰⵎ ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ – ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴼⵓⴽⴻⵏ ⴰⴱⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ « ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ ⴷ ⴰⵔⵔⴰ-ⴽ » (ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⴷ ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⴽ ⵙ ⵜⴻⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵉⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵄⴻⴷⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ-ⴰ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⴷⵍⵉⴼⴰⵏⵉⵏ (ⴻⵏⴰⴳ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵙ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵣⴼⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴽⴰⵣⴷⴰⵔⵍⵉ, ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 99 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - "ⵉⴷⵉⵔ ⵍ'éⵜⴻⵔⵏⴻⵍ" (ⵢⵉⴷⵉⵔ ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ), ⴷ ⵜⴰⵏⴻⵇⵇⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴻⴽⵏⵓⴷⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵓⵔⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵔ ⵡⵓⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴰïⴷ ⴽⴰⵛⴻⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ-ⵉⵙ 71 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

Published in ⵉⴷⵍⴻⵙ