ⵙⴷⵓⴱⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 06 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:30   Ɣran-t : 85 n tikkal
ⵙⴷⵓⴱⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⴷⵓⴱⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ.

ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵏⴻⵛⵉⴱ, ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⵉⵍⴻⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵣⵓⵔⵉ, ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

ⵏⴰⴷⵉⴰ ⴱⴻⵔⴷⵓⵙ, ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⵉⵍⴻⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵀⴰⵎⴻⴽⵍ, ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵏⵧⵓⵀ ⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ, ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⵍⴰⵀ ⵙⴻⴷⵉⴽⵉ, ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ.

ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ-ⴰ ⵙⴷⵓⴱⴰⵏ-ⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⴻⵍ ⴷⵊⴰⵣⴰⵉⵔ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴰⵙⴻⵏ ⴰⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴷⴻⵔⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ.

ⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵉⵏ « ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵔⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⴷⴻⴳ, ⵜⴰⵥⴷⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵏⴻⵛⵉⴱ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴱⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⴷⵖⴻⵔⵜ ⵜⴰⵙⴻⴽⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 17 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 14:06
ⵙⴷⵓⴱⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴳⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 06 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:30     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 85 n tikkal   Bḍu