ⵟⵎⵎⵓⵜ ⵜⵣⴼⴼⴰⵏⵜ ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴽⴰⵣⴷⴰⵔⵍⵉ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 99 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:14   Ɣran-t : 52 n tikkal
ⵟⵎⵎⵓⵜ ⵜⵣⴼⴼⴰⵏⵜ ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴽⴰⵣⴷⴰⵔⵍⵉ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 99 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵣⴼⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴽⴰⵣⴷⴰⵔⵍⵉ, ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 99 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴽⴰⵣⴷⴰⵔⵍⵉ, ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴽⵀⴰⴷⵉⴷⵊⴰ ⴱⵏⴰïⴷⴰ, ⵜⵍⵓⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴳⴳⴰⵙ 1921 ⴷⴳ ⵄⵎⵎⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵟⵉⵀⵔⵜ.

ⵟⵍⵍⴰ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⴷⵉⵍ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ. ⵟⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵙ ⵜⵉⵃⵃⵔⴼⵉⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰⵢⵏ-ⵉⵙ ⵏ ⵣⵉⴽ.

ⵟⵓⵔⴰⵔ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, 160 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵖⵣⴼⴰⵏⴻⵏ.

ⵟⵎⵎⵓⵜ ⵜⵣⴼⴼⴰⵏⵜ ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴽⴰⵣⴷⴰⵔⵍⵉ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 99 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 10 ⵖⵓⵛⵜ 2020 21:14     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 52 n tikkal   Bḍu