ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 15:58   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ, ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ.

ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵎⴰⵀⵉⴻⴷⴷⵉⵏⴻ-ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ, ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵖ 15 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ, ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ. ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏ ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏ, ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⵖⴰⵏⵉⵏ.

ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⴳⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵉⵙⵎⴰⵉⵍ, ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⵙⴻⵏⵧⵓⵛⵉ, ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⵖⴰⵏⵜ ⴽⴻⵏⵣⴰ ⴱⵓⵔⴻⵏⴰⵏⴻ, ⵜⴰⵎⴻⵙⴽⵓⵕⵉⴳⵕⴰⴼⵜ ⴼⴰⵜⵎⴰ ⵣⵓⵀⵔⴰ ⵏⴰⵎⵓⵙ, ⴰⵎⴰⵔⵓ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⵀⴰⵔⴽⴰⵜ ⴷ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵍ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴽⴰⵛⵉⵎⵉ.

ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⴰⵙⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⴰⵎⴻⵙⵖⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ(-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵥⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 15:58     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu