ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⴰⵣⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:12   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⴰⵣⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⴰⵣⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 5 ⴷ 13 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⵉ ⵜⴻⴽⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⴼⵔⵉⵇⵉ, ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴼⵓⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 2019 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ.

ⵜⵉⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵖⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏⵜ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴻⵜⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵢⴻⵞⵞⵓⵕⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ. ⴰⵙⴻⵜⵜⵓⵔ-ⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴷⴻⵎ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⵡⵡ.ⵊⵜⵛ.ⵜⵏ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⵣⵏⴻⵏⵜ ⵜⴻⴽⵔⴰ-ⴰ ⴰⴳⵣⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵜⴰⴳⵣⵓⵍⵜ (ⵛⴱ) ⵙ ⵜⴻⵡⴰⵍⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ, ⵉⵎⵙⴻⴹⵔⵓ, ⵉⵣⴻⴼⴼⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴰⵜⵡⵉⵍⴻⵏ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵏ ⵜⵉⴼⴻⵔⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴳⴻⵍⵎⴻⵏ ⴰⵙⴰⵢⴻⵙ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⵜⴻⵃⵡⴰⵊ ⵜⴻⴽⵔⵓⵜ-ⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵎ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵡ) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵣⴻⵏ ⵜⴰⵙⴰⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ (ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ), ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏ-ⵏⵏⵉ, ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴷⴷⵓⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵉⵣⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⵏⵏⵉ. ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵓ ⵜⴻⴽⵔⵓⵜ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴰⴽⵍⴰⵙ ⴰⵙⵍⵉⵥⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⵏⵏⵉ.

ⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⵣⵡⴻⵔⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ 15 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵙ ⵓⵎⴰⵢⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵏⵙⴰ-ⴰ: ⵛⵧⵏⵜⴰⵛⵜ@ⵊⵜⵛ.ⵜⵏ ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵏⵙⴰ-ⴰ: "ⴼⴻⵙⵜⵉⴱⴰⵍ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉⵧⵏⴰⵍ ⴷⴻⵙ ⵊⵧⵓⵔⵏéⴻⵙ ⵜⵀéâⵜⵔⴰⵍⴻⵙ ⴷⴻ ⵛⴰⵔⵜⵀⴰⴳⴻ", 16 ⴱⵉⵙ, ⵔⵓⴻ ⴷ’ⴰⵓⵜⵔⵉⵛⵀⴻ, ⵍⴻ ⴱⴻⵍⴱéⴷèⵔⴻ, 1002 ⵜⵓⵏⵉⵙ, ⵜⵓⵏⵉⵙⵉⴻ ».

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 16:03
ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⴰⵣⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 13:12     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu