ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:09   Ɣran-t : 71 n tikkal
ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ, ⵏⵧⵔ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵧⵓⴰⵎ, ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ, ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵖⴻⵔ 82 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⵣⵣⵉ ⴰⵢ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵕⵃⵓⵎⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⴰ ⵏ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ, ⴷ ⵜⵉⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⵉⵖⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵞⵞⵓⵕⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵜ, ⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⵜⵃⴻⵎⵎⴻⵍ ⵙ ⵜⴻⵍⵇⴻⵢ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴳⴰⵍⵎⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⴻⵣⴷⴻⵖ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⴰⵢⴰⵛⵀ.

ⵜⵍⵓⵍ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ ⴷⴻⴳ 1937 ⴷⴻⴳ ⵙⵧⵍⵉⵏⴳⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵀⵓⵙⴽⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴽöⵍⵏ, ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵎ ⵙⵙⵡⵉⴷ, ⵙⵙⵡⵉⵙ ⴷ ⵏⵓⵕⵡⵉⵊ. ⴷⴻⴳ 1955 ⴰⵢ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ. ⴷⴻⴳ 1963, ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⴷⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⴳⴰⵍⵎⴰ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ 1968, ⵢⴻⵙⵖⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵀⵓⵙⴽⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ. ⴷⴻⴳ 1976, ⵜⴻⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴷⴻⴳ 1992, ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ 120 ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵀⵓⵙⴽⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵏⴻⵎⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵧⵍⵉⵏⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ 1993.

ⴷⴻⴳ 2004, ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ.

ⴷⴻⴳ 2018, ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ-ⴰⵢⴰⵛⵀ ⵙ ⵜⴻⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴽⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ ⵜⵉⵜⴻⵔⵔⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ, ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 06 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 11:20
ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:09     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 71 n tikkal   Bḍu