ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ : ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵥⵔⴰⴳⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:01   Ɣran-t : 58 n tikkal
ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ : ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵥⵔⴰⴳⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴰⵙⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵖⴻⴼ "ⵡⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ, ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ, ⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ (ⵓⵏⴻⵍ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵥⵔⴰⴳⴻⵏ, ⵔⵏⵓ-ⴰⵙ ⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵢⴻⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵜⴰ, ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ "ⴰⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵎⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴰⴷⴻⵏ" ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵣⴳⴻⵔ ⵉ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵔⴰⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ".

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 13:37
ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ : ⴰⵙⵉⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴰⵥⵔⴰⴳⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:01     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 58 n tikkal   Bḍu