ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ "ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ"

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:37   Ɣran-t : 30 n tikkal
ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ "ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ"

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ, ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴷⴰⴷⴰ, ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ (ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ), ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ " ⵍⴰ ⵎⵓⵙⵉⵇⵓⴻ ⴻⵏ ⵔéⵙⵉⵍⵉⴻⵏⵛⴻ" (ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ) ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ-ⵉⵜ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ "ⵔⴻⵙⵉⵍⵉⴰⵔⵜ" (ⵉⵏⴻⵣⴱⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ) ⵖⴻⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ.

ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴷⴰⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ "ⴰⵏⴱⴰⵛ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19" ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⴳⴻⵔⵡⴻⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⴷ ⴰⵍⵉⴱⵉ (ⵜⵓⵏⴻⵙ), ⴼⴰⵢçⴰⵍ ⴰⵣⵉⵣⵉ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ), ⵜⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵎⴰⵍⵓⵎⴰ ⵎⵉⵏⵜ ⴻⵍ ⵎⴻⵉⴷⴰⵀⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵊⴰⵣⵣ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⵛⵓ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵀⴻⵏⴷⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵣⴰⵉⵏⴰⴱ ⴳⵓⴻⴷⵉⵔⴰ ⵜⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵀⵉⴱⴰ ⵜⴰⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴷⴰⴷⴰ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉ ⵓⵃⴰⵔⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⴼⴻⵇ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⴱⴻⵙ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴰⵔⴰⴳⴻⵏ (ⵧⵏⴷⴰ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ (ⵛⵏⴰⵍ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 14-69 ⵏ 9 ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ 2014 ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⴰⵇⴻⴷⴷⵓⵃⵜ, ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⴱⵣⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵉ ⵜⵜⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏ.

ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ, ⵜⴰⵣⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⵜⴱⴻⵟⵟⴻⵃ-ⴷ "ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⵓⵕⵀⵉⴼⵜ ⵢⴻⴷⴷⵔⴻⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⴰⵢⴰ", ⵣⵎⴻⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵟⴰⵏ-ⴰ ⵉⴱⴻⵟⵟⴻⵃ-ⴷ "ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵍⴰⵇⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ".

ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ-ⴰ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵍⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ "ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ", ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ "ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵏⴻⵙ", ⵖⴻⴼ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵎⵎⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ.

ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ-ⴰ ⵙⴽⴰⵙⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ "ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ, ⴰⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵙ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⴼⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⴷⵖⴰ ⴰⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵣⴰⵔⵓⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ".

ⵙⴰⵍⵉⵎ ⴷⴰⴷⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵃⴰⵔⴻⴱ, ⴰⴷ ⵏⴻⴼⴽ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴻⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⵅⴻⵚ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ "ⵔⴻⵙⵉⵍⵉⴰⵔⵜ" (ⵉⵏⴻⵣⴱⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ), ⵉ ⵜⵛⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ (ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ), ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵉⵛⴰⵔ ⴰⵎⵛⵉⵡⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵥⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:04
ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ "ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ"
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:37     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 30 n tikkal   Bḍu