ⵢⵙⴼⵓⴳⵍ ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 01:48   Ɣran-t : 9 n tikkal
ⵢⵙⴼⵓⴳⵍ ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴰⴷⴽ ⴱⵓⵓⵣⵉⵏⵓⵓ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⵡⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵜⵥⵔⴰⵎ ⵍⵃⵔⵚ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉ ⵏⵙⴼⵓⴳⴳⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ.

ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ, ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴰⴷⴽ ⴱⵓⵓⵣⵉⵏⵓⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵍⴰⵍⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ "ⴹⵥⵎⵓⵛⵔⴰⵜⵓⵣ" ⴷⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ "ⵡⴰⵏ" (ⵡⵓⵔⵍⴷⵡⵉⴷ ⴰⴼⵔⵓ ⵏⵜⵡⵓⵔⴽ), ⴰⵎⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ-ⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ, ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⵙⴰⴽⵏ ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⴹ ⵜⴰⴽⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ "ⵒⵒⵉⵜ’ⴰⵔⵜ" ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴱⵥⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⵍⴷⵉⵏ ⴰⵀⴰⵏⴰⵢ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵛⵏⵏⴰⵢⵜ ⵍⵢⴷⵉ ⵒⴰⵛ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏⵉ ⵛⵀⵔⵉⵙⵜⵉⴰⵏ ⴰⴽⵓⴰ ⵉ ⵢⵛⵏⴰⵏ ⴷⴷⵓⴽⵍⵉ ⵉⵎⵙⵖⵔⵜ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ "ⴹⴷⵓⴽⵍⵎ", ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ "ⵉǧⵀⴷⵏ ⵜⴰⵏⵙⴼⴰⵔⵜ".

ⵖⴼ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ 50 ⵉⵙⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ, ⵏ ⵜⵎⴷⵢⵣⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⵉⴱⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴽⴰ ⵙ "ⵟⵍⵜ ⵢⵢⴰⵎ", ⴷ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴷ ⵢⵓⴼⵔⴰⵔ ⵉⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵏⴰⴼ ⵜⴰⵎⴷⵢⵣⵜ ⵢⵥⴹⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵢⵙⴽⵔⴽⵉⵔⵏ, ⵉ ⴷ-ⵜⵛⵏⴰ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵔⵖ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ.

ⴰⵇⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴽⵔⵓⵜ ⵜⴰⵡⵀⵔⴰⵏⵉⵜ, "ⴹⵥⵎⵓⵛⵔⴰⵜⵓⵣ" ⵉ ⴷ-ⵙⵖⵏⵡⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ, ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵙ, ⵢⵛⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ, "ⵢⴰ ⵍⵎⵉⵎⴰ ⵎⴰ ⵜⴱ’ⴽⵉⵛⵀ" (ⴰ ⵢⵎⵎⴰ ⵓⵔ ⵜⵜⵔⵓ ⴰⵔⴰ), ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⵛⵜ ⵜⴰⵍⴳⴳⴰⵖⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵢⴷⴷⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵙⴳ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ.

ⵟⴰⵛⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵎⵍ ⵥⵏ, ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔⵏ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ-ⵙ, ⵜⵖⵜⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵉⵅⵅⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ.

ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ-ⵏⵙⵏ, ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵜⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵍⵙ ⵏⵖ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵔⴰⵃⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵣⴼⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ ⵢⵙⵙⴹⵙⴰⵢⵏ ⵙⴰⵎⵉⴰ ⵓⵔⵓⵙⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵥⴰⵡⴰⵏⴻⵏ-ⵉⵙ, ⴰⵛⵀⵔⴰⴼ ⵛⵀⵔⴳⵓⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵀⴰⵎⵣⴰ ⵎⴰⵜⵛⵀⵉⵎⴰ, ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉ ⵎⵀⴷⵉ ⵏⵙⵙⵓⵓⵍⵉ, ⴰⵀⴰⵏⴰⵢ "ⵍⴰâⴼⵓⵓ" ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⵍⴰⵔⵓⵓⵙⵙⵉ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ, ⵀⴰⴽⵉⵎ.

ⵙⴼⵓⴳⵍⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⵉⵇⴰⵛⵓⵛⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⵉⵢⵏ ⵓⵓⵎⵓⵓ ⵙⴰⵏⴳⴰⵔⵥ, ⵙⴰⵍⵉⴼ ⴽⵉⵜⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵛⵀⵉⵛⴽ ⵟⵉⴷⵉⴰⵏ ⵙⵛⴽ, ⵟⵉⴽⵏ ⵊⴰⵀ ⴼⴰⴽⵓⵍⵢ (ⵛôⵜ ⴷ’ⵉⴹⵓⵉⵔ) ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴰⵏⵉⴳⴰⵍⵉ ⵢⵓⵓⵙⵙⵓⵓ ⵏ’ⴹⵓⵓⵔ, ⴷ ⴰⵡⴽⵉⵍ ⵏ ⵟⴷⵢⴰⵏⵜ .

ⴹⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵜⵍ, "ⵟⵓⴳⵜⵀⵔ ⴰⵙ ⵓⵏ, ⵟⵓⴳⵜⵀⵔ ⵉⵙ ⵡⴰⵏ" (ⴹⴷⵓⴽⵍⵉ ⴰⵎ ⵢⵉⵡⵏ, ⴹⴷⵓⴽⵍⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵏ), ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ-ⴰ ⴷⴳ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⴰⴽⵓⴷ-ⵉⵙ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⴳⴰ ⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ, ⵀⴷⴰⵏ-ⵜ ⵉ "ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ" ⵖⴼ ⵓⵎⵉⵀⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵖ ⵉ "ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ", ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ.

ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵡⴰⵏ, ⵓⵏⵙⵛⵓ ⴰⴽⴽⴷ "ⴰⴼⵔⵉⵛⴰⵏ ⵓⵏⵉⵓⵏ ⴱⵔⵓⴰⴷⵛⴰⵙⵜⵉⵏⴳ", ⴷ ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ ⴷⴳ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⵉ ⵢⵙⴼⵓⴳⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵢⵟⵟⴼ ⴽⵔⴰ ⵢⴽⴽⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵥⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ.

ⵢⵙⴼⵓⴳⵍ ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 28 ⵎⴰⵢⵓ 2020 01:48     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu