ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ: ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:27   Ɣran-t : 51 n tikkal
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ: ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⴷ ⴰⵎⴰⵢ ⴰⵎⵓⴷⴷⵉⵔ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⴼⵔⴻⵙⴽⵓⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⴱⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵢⴰⴼⵜ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ. ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ-ⴰ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⴻⴼⵔⵓ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⵣⵏⴻⵏ ⵉⵣⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵢⴻⵍ ⵉ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴽⴻⵏ ⵜⵉⵍⵖⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ. ⵜⵉⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵙⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ.

ⵀⴰⵎⵉⴷ ⵛⵀⴻⵔⵉⴻⵜ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵎⴰⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵖⴻⵔ 70 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴹⴻⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵇⴱⴻⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⵔⵉⵙ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ: ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⴷⵉⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 18 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:27     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 51 n tikkal   Bḍu