ⵉⴷⵉⵔ, ⴷ ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵥⴰⵡⴰⵏⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 03 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:09   Ɣran-t : 433 n tikkal
ⵉⴷⵉⵔ, ⴷ ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵥⴰⵡⴰⵏⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 71 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.

ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1949 ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵉⴷⵉⵔ, ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵀⴰⵎⵉⴷ ⵛⵀⴻⵔⵉⴻⵜ, ⵢⴻⵛⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵢⵙⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ. ⵢⴻⵛⵔⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ-ⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ "ⵉⵛⵉ ⴻⵜ ⴰⵉⵍⵍⴻⵓⵔⵙ" (ⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ), ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵛⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⴰⵎ ⵛⵀⴰⵔⵍⴻⵙ ⴰⵣⵏⴰⴱⵓⵔ, ⴼⵔⴰⵏⵛⵉⵙ ⵛⴰⴱⵔⴻⵍ ⵏⴻⵖ ⴱⴻⵔⵏⴰⵔⴷ ⵍⴰⴱⵉⵍⵍⵉⴻⵔⵙ.

ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵣⵍⵉⵜ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵜ "ⴰ ⴱⴰⴱⴰ ⵉⵏⵓⴱⴰ", ⴷ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵙⵙⵓⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵛⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵉ ⵉⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵜⵓⵍⴰⵎⵒⵉⵜ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ-ⴱⵧⵓⴷⵉⴰⴼ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉ ⵏⴻⵙⴼⵓⴳⴳⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ (ⵜⴰⵙⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ), ⵙⴻⴳ ⵉⴱⴰ 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴹⴻⴱⵚⵉⵢⴻⵏ, ⵉⴷⵉⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵛⵛⵏⴰ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1970 ⵙ ⵜⴻⵣⵍⵉⵜ-ⵉⵙ "ⴰ ⴱⴰⴱⴰ ⵉⵏⵓⴱⴰ", ⴷ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 77 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵙⵙⵓⵇⵍⴻⵏ-ⵜⵜ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴻⵜⵃⵉ, ⵉⵃⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵛⵔⴻⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵛⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ. "ⵣⵡⵉⵜ ⵔⵡⵉⵜ" ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⵀⴰⵍⴻⴷ ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ, ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ "ⵍⵀⴻⵔⴱⴰ ⵡⵉⵏ", "ⴰⵣⵡⴰⵡ", ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⵢⴻⵛⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵛⴰⴱ ⵎⴰⵎⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ "ⵍⴻⴼⵀⴰⵎⴰ", ⵏⴻⵖ "ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ". ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴰⵏⵜ –ⵓⵍⴰⵛ ⴷⵉⵏ ⵛⵛⴻⴽ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵉⵙⵉⵔⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⴻⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ- ⵓⴻⵛⵏⴰ-ⵜ ⵉⴷⵉⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⴳⵀ ⴽⴰⵜⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⵔⴻⵣⴽⵉ ⵡⴰⵍⵉ.

ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ, ⵉⴷⵉⵔ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵓⴳⴰⵏⵜ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵢⴻⵎⵎⴰⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ-ⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ "ⵉⵛⵉ ⴻⵜ ⴰⵉⵍⵍⴻⵓⵔⵙ" (ⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ), ⵉ ⵢⴻⵛⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵙ ⵉⵎⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ-ⵉⵙ ⵙⴻⴳ ⵉⴱⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⴽⵔⴰⵎⵔⴰⵡ (30) ⵏ ⵢⵉⵎⵥⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴰⵢⴻⵙ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵀⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 5000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ.

 

 

ⵉⴷⵉⵔ, ⴷ ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵥⴰⵡⴰⵏⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 03 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:09     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 433 n tikkal   Bḍu