ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵉⴷⵉⵔ : ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵄⴻⵣⵣⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 03 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:05   Ɣran-t : 294 n tikkal
ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵉⴷⵉⵔ : ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵄⴻⵣⵣⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ ⵉⵄⴻⵣⵣⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵉⴷⵉⵔ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵔⵡⴰⵃ-ⵉⵙ ⵢⴻⴵⴵⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵉⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.

 

"ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ-ⴰⵖ-ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵍⵉ, ⵙ ⵍⴻⵃⵣⴻⵏ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵇⵔⵉⵃⵜ, ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉⴷⵉⵔ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵀⴰⵎⵉⴷ ⵛⵀⴻⵔⵉⴻⵜ. ⵔⵡⴰⵃ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵎ ⵉⴷⵉⵔ ⵢⴻⴵⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

"ⴰⵎⴻⵔⵃⵓⵎ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵍⴰⵚⴻⵍ, ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ-ⵙ, ⴷ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵎⵙⴰⴽⵉ ⴰⵖⴰⵏⵉⴱ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⵉⵏⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ", ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

"ⵙ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴷⵉⵔ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵢⴻⵏⵎⴻⵇⵇⵏⴻⵏ. ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⵓⵜⵡⵉⵏ, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵙⴻⵍⵍⴻⵏⵜ ⵉ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵉⵙ, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵛⴻⵏⵏⵓⵏ ⵜⵉⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴰⵡ ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ…", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵉⵄⴻⵣⵣⴰⵏ-ⵉⵙ, ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵉⴷⵉⵔ, ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ-ⵉⵙ ⴰⵎⴻⵖⵔⴰⴷⴰⵏ.

ⵉⴷⵉⵔ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 71 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⴵⴵⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ-ⵙ ⴰⴳⴻⵔⵔⵓⵊ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ.

 

ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵉⴷⵉⵔ : ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵄⴻⵣⵣⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 03 ⵎⴰⵢⵓ 2020 18:05     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 294 n tikkal   Bḍu