ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⴼⴻⵔⴰⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵖⴻⵔ 16 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Meɣres 2020 16:58   Ɣran-t : 1317 n tikkal
ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⴼⴻⵔⴰⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵖⴻⵔ 16 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⴼⴻⵔⴰⵓⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ, ⵜⵉⵣⵉ ⵀⵉⴱⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ « ⵎⵓⵍⵓⴷ-ⴼⴻⵔⴰⵓⵏ » ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ.

« ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵏⴳⴰ ⴽⴰⵏ ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴻⵔ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴷⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵏⴻⵖⵜⴻⵙ ⴰⴷ ⵏⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⴰⴽⴽ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ-ⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 16 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⵧⴽⵔⴰⵏⴻ ⵏⴻⵙⵙⴰⵀ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ, ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴳⵔⵓⵔⵎⵉⴷⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ (ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵡⵉⵜ) ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ-ⴰ ⵎⴻⵛⵀⵓⵕⴻⵏ.

ⵎⵓⵍⵓⴷ ⴼⴻⵔⴰⵓⵏ ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 1913 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 1962 ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵙ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⵓⵎⵔⵉⴳⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ ⴽⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵙⴳⵓⵔⵉⵏ-ⴷ ⴰⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴳⴰⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵀⴻⵔⵙⴰⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ.

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵣⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⴱⵓⵣⴻⵔⵔⵉⵄⴰ, ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵔⴻⵎ-ⵊⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ 1935, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵛⵍⵓⵙ-ⵙⴰⵍⴻⵎⴱⵉⴻⵔ (ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ) ⴷⴻⴳ 1957. ⴷⴻⴳ 1939, ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⵓ ⵓⵏⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, « ⵎⴻⵎⵎⵉ-ⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵉ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵓⵏⴳⴰⵍ-ⴰ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1950.

ⵢⴻⴵⴵⴰ-ⴷ ⵓⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ « ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ » (1953), « ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵇⴱⴰⵢⴻⵍ » ⴷⴻⴳ 1954, « ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⵏⴻⵏ » ⴷⴻⴳ 1957 ⴷ « ⵢⵉⵙⴻⴼⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵉ ⵎⵓⵃⴻⵏⴷ » ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵇⵇⴻⵍ ⵉⵙⴻⴼⵔⴰ ⵏ ⵙⵙⵉ ⵎⵓⵃ ⵓ ⵎⵃⴻⵏⴷ. ⵢⴻⴵⴵⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ 3 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ: « ⵜⵉⴱⵕⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵉⴷⵉⵡⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ 1969, « ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ » (1972) ⴷ « ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⴰⵛ » (2007).

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 22 Meɣres 2020 12:57
ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⴼⴻⵔⴰⵓⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵖⴻⵔ 16 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Meɣres 2020 16:58     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1317 n tikkal   Bḍu