ⴳⵓⵓⴳⵍⴻ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 90 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵙⵉⵍⵖⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴻⴷ ⴽⵀⴰⴷⴷⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Meɣres 2020 14:56   Ɣran-t : 1282 n tikkal
ⴳⵓⵓⴳⵍⴻ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 90 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵙⵉⵍⵖⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴻⴷ ⴽⵀⴰⴷⴷⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵓⵍ ⴳⵓⴳⵍⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 90 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵙⵉⵍⵖⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⴻⵇⵇⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⵧⵀⴰⵎⵎⴻⴷ ⴽⵀⴰⴷⴷⴰ, ⴰⵢ ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 1930 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴻⵙⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵎⴰⵢⵓ 1991 ⵖⴻⵔ 61 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⴰⵎⵓⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⴳⵓⴳⵍⴻ ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴷ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ-ⴰ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵉⵏⵛⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵓⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⵏⵓⵖ ⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⴳⵧⵧⴳⵍⴻ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵖⴰⵏⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵍⴻⵏ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛ ⴰⵔⴰ ⴷ « ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⴽⴰⵏ ⵓⵙⴱⵉⴽ », ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ ⵢⴻⵙ-ⵙⴻⵏ ⵜⵉⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⴷⴷⵉⵔⵉⵏ.

ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ « ⴰⵡⴻⵛⵛⴻⵎ », ⵢⴻⴵⴵⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⵖⴻⵔⵎⴰⵢⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵉⵏⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴰⴳⴻⵏ.

ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⵜⵉⴼⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰ, ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴽⵀⴰⴷⴷⴰ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⴷ « ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » (1972), ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ « ⵜⵉⴼⴻⵔⴽⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴼⵓⵣⵔⴰⵄⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ » (1983).

ⴰⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵍⴻⵎⴷⵉⵎⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵉⵎⴻⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⵖⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ. ⴽⵀⴰⴷⴷⴰ ⵢⴻⴵⴵⴰ-ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 130 ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵡⵉⵢⵉⵏ. ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵀⵓⵙⴽⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵉⴼⴻⵔ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ-ⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵔⵙⴻⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴰⵎⵓⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵏ ⴳⵓⴳⵍⴻ ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙⵉⴰ ⴷⵊⴻⴱⴰⵔ ⴷⴻⴳ 2017, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 81 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⴱⴰⵢⴰ ⵎⴰⵀⵉⴻⴷⴷⵉⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵏ 2018, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 87 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴳⵓⴳⵍⴻ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴷⴰⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 56 ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴻⴽⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 16 Meɣres 2020 17:02
ⴳⵓⵓⴳⵍⴻ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 90 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵙⵉⵍⵖⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴻⴷ ⴽⵀⴰⴷⴷⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Meɣres 2020 14:56     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1282 n tikkal   Bḍu