ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 12 Meɣres 2020 11:55   Ɣran-t : 1368 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ, ⵉⵎⵢⴰⴳⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ » ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ « ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

ⴰⵍⵖⵓ-ⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⵔⵣⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵓⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵖⵡⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ. ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⴰ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵜⵓⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⴷⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 31 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ, 20 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵢⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴰⵢ ⴷ-ⵓⴼⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵊⵕⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ 25 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⴰ, ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⵔⴻⵏⵜ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵍⴻⵙⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

124.101 ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵙⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ 113 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ « ⵜⴰⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ».

Last modified on ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Meɣres 2020 15:42
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ: ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 12 Meɣres 2020 11:55     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 1368 n tikkal   Bḍu