ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ : ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵊⴻⴷⵉⴷ "ⴱⵓⴷⴰⵡ"

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 17:11   Ɣran-t : 390 n tikkal
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ : ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵊⴻⴷⵉⴷ "ⴱⵓⴷⴰⵡ"

ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⴰⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵊⴻⴷⵉⴷ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ "ⴱⵓⴷⴰⵡ", ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⴹⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⵢⴰ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰ ⵍⴻⵇⵔⵓⴱ-ⵉⵙ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴻⵔⵃⵓⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴻⴳ

ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 55 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ "1 ⵡⴻⵎⴱⴻⵔ", ⵉⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵢⴻⴼⵔⴰⵔ-ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1990 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴽⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴹⵙⴰ"ⵜⵧⵓⵍⴰⵜⵀⵉ ⴻⵍ-ⴰⵎⴷⵊⴰⴷ", ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵎⴰⵣⵔⴰⵔ "ⴱⵧⵓⴷⴰⵡ".

ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ : ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵊⴻⴷⵉⴷ "ⴱⵓⴷⴰⵡ"
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 15 Yebrir 2018 17:11     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 390 n tikkal   Bḍu