ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵊⴱⴷ ⵉⵏⵡⵍⴰⴼⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⵔ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Fuṛaṛ 2018 20:09   Ɣran-t : 204 n tikkal
ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ – ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ, ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵊⴱⴷⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⵍⴰⴼⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴰⵎⵓⵍⴰⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ, ⵉⵕⴰⵏⵉ ⵔⵣⴰ ⴹⴳⵀⴰⵜⵉ.
 
 
ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ "ⵜⴰⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵙⵉⵏ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ", ⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ ⵜⵙⵄⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⵏ ⵉⵡⵓⵍⵎⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵎⵢⵣ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⵢⴰⴳⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ.
 
"ⵓⵙⵉⵖ-ⴷ ⵓⵇⴱⵍ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⴰⵙⵎⵉⵏⴰ ⴽⵀⴰⴷⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵇⴰⵍⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵓⴼⵉⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⵉ ⵟⵓⵕⵓⴱⵜ", ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⴷ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵕⵜ ⵏⵣⵣⴰⵀ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵏⴽⴽⵉⵏⵉ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵉⵏⵓ.
 
ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵊⴱⴷ ⵉⵏⵡⵍⴰⴼⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⵔ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Fuṛaṛ 2018 20:09     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 204 n tikkal   Bḍu