ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2018

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 Yennayer 2018 17:36   Ɣran-t : 431 n tikkal
ⵍⵖⵡⴰⴹⵟ – ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⴹⵜ, ⵉⵖⵔ ⵡⵡⴹⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ-ⵙ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⵏ 90%, ⴰⴷ ⵜ-ⵔⵎⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ.
 
ⵢⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ 2010-2014, ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵔⵏⴰⵏ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵖ ⵉⵙⴳⴰⵍⴼⵏ, ⵉⵙⵄⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ, ⵜⵉⵏⵎⵙⴰⵍ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴹⵔⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵍⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⴼⵇ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵏⵎⵉⵍⵉ.
 
ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ-ⴰ, ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵉⴷⴳ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴳ-ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ 4, ⴷ ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ, ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ.
 
ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2018
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 Yennayer 2018 17:36     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 431 n tikkal   Bḍu