33 ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷⵉ ⵕⵕⴰⵃⴱⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 Yennayer 2018 11:34   Ɣran-t : 416 n tikkal
ⵍ ⴱⴰⵢⴰⴹⵀ- ⵟⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵕⵕⴰⵃⴱⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵍ ⴱⴰⵢⴰⴷⵀ, ⵙ ⵓⵜⴽⴽⵉ ⵏ 33 ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
ⵟⴰⴷⵡⵉⵍⵜ-ⴰⴳⵉ, ⵜⵔⵙ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ "ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ", ⴷⴳ-ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵢⵎⵅⴰⵍⵍⴰⴼⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵖⵣⵔⴱⴰⵣ, ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⴷⴰⵖⵏ.
 
ⴰⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵜ-ⴰⴳⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵜⵓⴼⵔⴰⵔ-ⴷ ⵙ ⵍⵖⴰⵛⵉ ⵎⵓⵇⵇⵕⵏ ⴷ-ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵖⵔ-ⵙ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⵔⵙⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵜⴰⵏⴳⴰⵢⵉⵏ (ⴰⵣⵔⴼ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ, ...) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⵙⵖⴰⵏ.
33 ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴷⵉ ⵕⵕⴰⵃⴱⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 31 Yennayer 2018 11:34     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 416 n tikkal   Bḍu