ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏ: 2018, ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵓⵙⵍⵃⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 19 Yennayer 2018 17:58   Ɣran-t : 440 n tikkal
ⵟⵉⵒⴰⵥⴰ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⴰⵣⵣⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⵓⴱⵉ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ 2018 ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵓⵙⵍⵃⵓ ⵏ ⵓⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏ (ⵛⴰⴰ), ⵉⵎⵉ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ-ⵉⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵢⴰⵏⵜ ⵡⵉⵙ 17, ⴷ-ⵢⴹⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⵏⵓⵓⴰⴽⵛⵀⵓⵜⵜ (ⵎⴰⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ) ⴷⵉ 2003, ⵓ ⴷⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ-ⴰⴳⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰ (ⴰⵍⵛⵙⵓ), ⵙⴰⵓⵓⴷ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⴰⵍ-ⵀⴰⵔⴱⵉ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵙ ⵎⵉⵀⵓⵓⴱⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰⴳⵉ ⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ "ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ-ⴰⴳⵉ", ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ "ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ  ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰⴳⵉ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⵣⵔⵡ ⴷⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰⴳⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⵓ ⴷⴰⵖⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⴼⵏⵜ ⵙ ⵍⵄⵊⵍⴰⵏ".
 
ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵡⵡⴹⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100% ⵎⴰ ⴷⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵜⵛⴰⵕⵉⵜ-ⵉⵏⵙ ⵎⴰⵣⴰⵍ. 
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏ: 2018, ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵓⵙⵍⵃⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 19 Yennayer 2018 17:58     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 440 n tikkal   Bḍu