ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 09:57   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵉⴷ-ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⴹⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ.

« ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 88 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ 80-12 ⵏ 31 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 1980 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 1981, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⴰⴷⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵖ ⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵏⵖⵉⵡⴰⵏ, ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 109 ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ.

ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 110 ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵍ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⵙ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ.

ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⴱⴻⵏⵏⴰⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⵏⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵓⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 88 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 1981.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, 81 ⵏ ⵜⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴰⴷⴻⵏ ⵓⵔ ⵡⵡⵉⴹⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ 25, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵡⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ 251 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏⵜ, ⴼⴼⵉⵛⵛⵜⴻⵏⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ.

ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 09:57     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu