ⴰⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵚⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵉⴱ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:16   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⴰⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵚⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵉⴱ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⵙⴻⴽⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵚⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴳⴰⵏ-ⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏⴷ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⵣⴻⵍⵉⴽⵀⴰ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ,

ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ "ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ" ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⵔⵔⵓⵏ ⵙⴻⴳ 26 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵔ, ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵃⴰⵎⵎⴰ, ⵙ ⵢⵉⴱⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉⵜ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ-ⴷⵉⴱ, ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⵉⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ, ⵙⴷⴰⵜ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ.

ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ, ⴰⵎⵙⵓⵇⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵎⵉⵔⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⵉⵡⵉⵏ (ⵛⵏⴰⵍ), ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵉⴱ "ⵢⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⵢⴻⵙⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵜⴻⵣⵔⵉⵔⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ", ⵉⵎⵔⵓ-ⵉⵏⴻⵙ ⵢⴻⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ, ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ "ⵜⵉⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵏⵎⴻⵇⵇⵏⴻⵏ", ⴰⵔ-ⵎⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⵣⴻⵍ ⴰⵛⴽⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⵉ ⵓⵎⵙⴰⵔⴻⴳ, "ⵓⵔ ⵢⴻⴽⵛⵉⵎ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⵍⴻⴱ ⴰⵙⵏⴰⴽⵜⴰⵏ ⴰⵙⵉⵀⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ".

ⴷⴻⴳ "ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⵖⴰⵏⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵢⵓⵔⵓⴱⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ", ⴷ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⵓⵔⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵉⴱ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵣⵔⴰⴼ" ⵏ ⵡⵓⵜⵔⵉⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵚⴻⴽⴽⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, "ⵡⴻⵔⴵ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⵏⵉⵢⴰ" ⴰⵛⴽⵓ, ⵎⴰⵞⵞⵉ ⴷ "ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⵓⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ "ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵜⵏⵉⵜ-ⵉⵙ".

ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴷⵉⴱ ⴷⴻⴳ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ-ⵙ, ⵢⴻⵣⴳⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵉ ⴷ-ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ "ⵜⵉⵎⵟⴻⵔⴹⴻⵇⵜ", ⵙ ⵓⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴽⴻⵍⵙⴰⴽ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵏ "ⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ".

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 13:58
ⴰⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵚⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵉⴱ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:16     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu