ⴰⵎⵢⵉⴳⵔ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴹⵉⴱ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:54   Ɣran-t : 13 n tikkal
ⴰⵎⵢⵉⴳⵔ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴹⵉⴱ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴹⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴳⴰⵏ-ⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏⴷ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⵀⵎⴷ ⴱⵏⵣⵍⵉⴽⵀⴰ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴳⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ.

ⵟⴹⵔⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵜ "ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ" ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⴹⵔⵔⵓⵏ ⵙⴳ 26 ⵛⵜⵎⴱⵔ, ⵢⴹⵔⴰⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ-ⴰ ⴷⴳ ⵟⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵃⴰⵎⵎⴰ, ⵙ ⵢⵉⴱⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵟⵙⴱⴷⴷⵉⵜ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ-ⴹⵉⴱ, ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵛⵉⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ, ⵙⴷⴰⵜ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ.

ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ, ⴰⵎⵙⵓⵇⵍ ⵢⵔⵏⴰ ⵉⵎⵉⵔⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ (ⵛⵏⴰⵍ), ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵎⴽⵜⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴹⵉⴱ "ⵢⵙⵙⵏ ⴰⵎⴽ ⵢⵙⵙⵉⵏⴼ ⵉ ⵜⵣⵔⵉⵔⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ", ⵉⵎⵔⵓ-ⵉⵏⵙ ⵢⵙⵎⴰⵀⵍ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ, ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ "ⵜⵉⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵢⵏⵎⵇⵇⵏⴻⵏ", ⴰⵔ-ⵎⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵣⵍ ⴰⵛⴽⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴳⵣⵉ ⵓⵎⵙⴰⵔⴳ, "ⵓⵔ ⵢⴽⵛⵉⵎ ⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵇⴰⵍⴱ ⴰⵙⵏⴰⴽⵜⴰⵏ ⴰⵙⵉⵀⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ".

ⴹⴳ "ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵖⴰⵏⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵢⵓⵔⵓⴱⵉⵢⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ-ⵏⵏⵖ", ⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⵓⵔⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴹⵉⴱ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⴰⵣⵔⴰⴼ" ⵏ ⵡⵓⵜⵔⵉⵎⵏ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, "ⵡⵔǧ ⵜⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⵏⵉⵢⴰ" ⴰⵛⴽⵓ, ⵎⴰⵜⵛⵛⵉ ⴷ "ⵜⴰⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ "ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵜⵏⵉⵜ-ⵉⵙ".

ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵙⴰⵔⵉ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⵙⵄⴷⴷⴰ ⴹⵉⴱ ⴷⴳ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ-ⵙ, ⵢⵣⴳⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵉ ⴷ-ⵙⵎⵎⴰⵏ "ⵜⵉⵎⵟⵔⴹⵇⵜ", ⵙ ⵓⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵢⴷⴷⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴽⵍⵙⴰⴽ ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ "ⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ".

 

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:20
ⴰⵎⵢⵉⴳⵔ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴹⵉⴱ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:54     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 13 n tikkal   Bḍu