ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵀⴰⵎⴷⵉ ⴱⵏⵏⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵥⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓⴼ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 19:43   Ɣran-t : 32 n tikkal
ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵀⴰⵎⴷⵉ ⴱⵏⵏⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵥⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓⴼ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓⴼ, ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵎⵥⴰⵡⴰⵏ ⵀⴰⵎⴷⵉ ⴱⵏⵏⴰⵏⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 77 ⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵊⵓⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ.

ⵙⵎⵎⴰⵏ-ⵜ ⴰⵏⴳⵍⵓⵙ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⴰⴷ-ⵉⵙ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ, ⵀⴰⵎⴷⵉ ⴱⵏⵏⴰⵏⵉ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⵔⵉⴼ ⴱⵏⵏⴰⵏⵉ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴳ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1943 ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵜ-ⵉⵛⵜⵍⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴷⵍⵓⵙⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓⴼ

ⵎⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴳⵔⵓⴷ, ⵉⵜⴷⴷⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵄⵎⵎⵉ-ⵙ ⵎⵀⴰⵎⵎⴷ ⵍ ⴽⵓⵔⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵊⴷⴷⵉ-ⵙ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ, ⴷ ⵉⵎⵥⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⵔⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓⴼ.

ⵙⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵣⵍⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1963 ⵉ ⴷ-ⵉⵄⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴷⵖⴰ ⴷⵉⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ. ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵉⵄⴷⴷⴰ-ⴷ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴳ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.

ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵍⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵥⴰⵡⴰⵏⴻⵏ-ⵉⴹⵏ, ⵢⵛⵏⴰ ⵀⴰⵎⴷⵉ ⴱⵏⵏⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵢⴳⴳⵏⵙⴻⵙ ⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵥⵡⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

ⴹⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴼⴽ-ⴰⵙ ⵜⵣⴰⵍⵖⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴽⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵔ "ⴰⵀⵉⴷ" ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:17
ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵀⴰⵎⴷⵉ ⴱⵏⵏⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵥⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓⴼ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 19:43     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 32 n tikkal   Bḍu