ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⴱⵏ) ⵏ ⵍⵃⴰⵎⵎⴰ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵎⵉⵀⵧⵓⴱⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ‘’ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⵢⴰⵣⵜ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ’’. ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵜⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣⵜ ⵍⴰ ⵜⴻⵙⴷⵓⴽⵓⵍ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ’’,
ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ 22 ⴷ 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⴱⵏⵉ ⵚⴰⴼ (ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ) ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴼⴰⵇⴻⵙ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵉⵙⵉⵍⴻⵏ (ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, 202 ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⴰ) ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ.
ⵎⵙⴻⵜƔⴰⵏⴻⵎ – ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵙⴻⴳ ⵢⵓⴹⴻⵏ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⴰⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 76 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ. ⴰⵎⴻⵔⵃⵓⵎ-ⴰ, ⴰⵔⴰ ⵉⵏⴻⵟⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴷⴷⵀⵓⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⵟⴻⵍⵜ ⵍⵡⵉⵢⴰⵎ,
ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ – ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵣⵎⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵖⵖⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⴰⵉⴷ-ⴱⵉⵙⵙⵉ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵃⴷⴻⵕ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ, ⵙⵉ ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ, ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⴼⴻⵔⵀⴰⵜⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵔⵔⴰⵏ-ⴰⵙ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵜⵛⴻⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⴻⵡⵡⴰⵕⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵖⴰⵛ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⴻⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵉⵎ ⵡⵉⵙ 3 ⵙ ⵡⴻⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ.
ⵍⵧⵙ ⴰⵏⴳⴻⵍⴻⵙ - "ⴱⵍⴰⵛⴽ ⵒⴰⵏⵜⵀⴻⵔ" (ⴰⵖⵉⵍⴰⵙ ⴰⴱⴻⵔⴽⴰⵏ), ⴷ ⴰⵚⴰⴹ ⴰⴱⴻⵔⴽⴰⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵖⴻⴼ ⴷ-ⵜⴳⴰ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵠⴻⵍ ⴰⵙⴰⵔⵓ, ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⴱⵧⵅ-ⵧⴼⴼⵉⵛⴻ (ⴰⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ) ⵏ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ-ⴷ 65,7 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ 501,1 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵣⵡⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⵉ ⴷ-ⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵛⴻⵔ (ⵍⵃⴻⴷⴷ). ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵡⵉⵙ 18 ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵠⴻⵍ ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⵜ-ⵉⴷ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⴱⴻⵔⴽⴰⵏ ⵔⵢⴰⵏ ⵛⵧⵧⴳⵍⴻⵔ ("ⵛⵔⴻⴻⴷ", "ⴼⵔⵓⵉⵜⵠⴰⵍⴻ ⵙⵜⴰⵜⵉⵧⵏ"), ⵙ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵉⴱⴻⵔⴽⴰⵏⴻⵏ ⵎⵓⵛⴰⵄⴻⵏ ⵏ ⵀⵧⵍⵍⵢⵡⵧⵧⴷ : ⵛⵀⴰⴷⵡⵉⵛⴽ ⴱⵧⵙⴻⵎⴰⵏ, ⴱⵓ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵧⵙⵛⴰⵔ ⵍⵓⵒⵉⵜⴰ ⵏⵢⵧⵏⴳ'ⵧ, ⴰⵏⴳⴻⵍⴰ ⴱⴰⵙⵙⴻⵜⵜ, ⴼⵧⵔⴻⵙⵜ ⵡⵀⵉⵜⴰⴽⴻⵔ, ⴷⴰⵏⵉⴻⵍ ⴽⴰⵍⵓⵓⵢⴰ. ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵢⴻⴹ. ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵠⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ, ⵢⵉⵡⵡⵉ-ⴷ 400 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.
ⵜⵉⵣⵉ-ⵡⴻⵣⵣⵓ- ⵍⵎⵙⴻⴹⵕⵓⵢⴻⵏ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵔⴰⵉ ⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵕⴻⵖ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵡⴻⵣⵣⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴻⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ.
ⵟⵉⵥⵉ ⵓⵥⵥⵓ – ⴰⵙⴰⵔⵓ "ⵟⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓⵏ" ⵏ ⵓⵎⵙⴹⵔⵓ ⴰⴱⴷⵔⵀⵎⴰⵏ ⴱⵓⵓⴳⵓⵔⵎⵓⵓⵀ ⵉ ⴷ-ⵢⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1997, ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⵎ ⵙⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⵎⵓⵛⴰⵄⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵉ ⴷ-ⵢⵥⵔⴳ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1952, ⵢⵙⵙⴹⵔⴰ-ⵜ-ⵉⴷ "ⵙ ⵓⵃⵉⵔ" ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵣⵣⵉⴽⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉ ⴷ-ⵜⵣⵣⵉⵔⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵛⵔ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵜⵎⵣⵖⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵍⴰⵜⵉⴼⴰ ⵍⴰⴼⵔ.
ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⵉⵄⴷⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ ⵏ « ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵕⵏ » ⵏ ⵢⵎⵙⴹⵔⵓ ⵓⵓⵙⵙⴰⵎⴰ ⵔⴰⵉ, ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵏ ⵟⵣⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵛⵛⵓⵕ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⴷ ⵉⵣⴰⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵕⵏ (ⵟⴰⵖⵔⴷⴰⵢⵜ).
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ (ⵧⵏⴷⴰ) ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2017, ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴼⵔⴻⵇ ⵉ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ.