×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ 19 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵙ 8:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙ 5:00 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ 29 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵣⴼⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⵡⴻⵄⵕⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ:

1- ⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 20-159 ⵏ 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020. 29 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵣⴻⴼ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ:

ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ, ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ, ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⵇⵉ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵛⵛⵍⴻⴼ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ, ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ, ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵙⴹⵉⴼ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ.

2- ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵣⴻⵔⵔⴻⵄ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⵍⴻⵏ, ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ:

- ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ

- ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵍ

- ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴳⴳⵜⴻⵏⵜ ⵜⵃⵓⵏⴰ

3- ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵚⵚⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵙ ⵜⴰⵖⴻⵔⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵡⴻⴷⴷⴱⴻⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⴰⴳⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵙⴻⴼⴳⴻⵔ, ⴰⵡⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵏⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵛⴰⵕⴻⵄ ⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ.

- ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⴰⵛⵓⵍⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵔⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⴷ ⴰⵎⴳⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢⴻⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

- ⴰⵙⴻⴼⴳⴻⵔ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ.

- ⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵥⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵍⵙ ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⴻⵀⵀⴰⵕ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ.

4- ⴰⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵏⴻⵟⴹⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵟⴻⴹ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

5- ⴰⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ.

6- ⴰⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⴽⵉⵏ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴳⴳⴰⴼⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ, ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⴳⵓⴳⵓ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:14

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – « ⵜⴰⵙⴰⴳⴰ ⵜⴰⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ 1946-2010 » ⴷ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ. ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴱⴻⵍⴰⵀⵓⵛⵉⵏⴻ, ⵢⴻⵃⴽⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ.

ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ « ⴷⴰⵔ ⴻⵍ ⵇⵓⴷⵙ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 74 ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ. ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵢⴻⵃⴽⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ, ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ-ⴰ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵜⵉ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵍⵖⵓⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⵜⵍⵓⵍ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1917 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵜⵉⴼⵜⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵢⵓ ⵏ 1946 ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵍⵓⵍ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵀⴻⵔⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⵕⴰⵙ-ⵉⵜⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ.

ⵢⴻⴱⴹⴰ ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴱⴻⵍⴰⵀ1ⵓⵛⵉⵏⴻ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⵖⴻⴼ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵛⵡⴰⵕⴻⵏ: ⵙⴻⴳ 1946 ⴷ 1956, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ-ⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵖⵓⵏⵣⴰⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵙⴻⴳ 1962 ⵖⴻⵔ 1977, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ.

ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ, ⵙⴻⴳ 1977 ⴷ 1989, ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵊⴻⴱⴷⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ 1989 ⴷ 2010, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ.

ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴱⴻⵍⴰⵀⵓⵛⵉⵏⴻ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴻⴳ 1951 ⴷⴻⴳ ⵍⵃⴻⵎⵔⵉ (ⵍⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵣⵉⴽ), ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴻⵡⵡⴰⵣ ⵙ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵏⵉⵇ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴰⴷⵍⵉⵙ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:11

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (298) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (303) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 11:22

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 1,9% ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ (ⵧⵏⵙ).

ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵙⵙⵉⴹⵏⴻⵏ-ⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵜⵔⵓⵃ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉⵔⵓⵃⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019.

ⴰⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2020, ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1,0%, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵙⵏⴰⵣⵍⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 2,1%, ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 4% ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ. ⴰⵍⵍⵓⵢ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵢⴰⵣⵉⴹ (+33,7%), ⵜⵉⴱⴰⵟⴰⵟⴰⵜⵉⵏ (23,6) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵙ 6,2%.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⵉⵙⵉⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵉⵏ (-8,8%) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵙ (-0,1%).

ⵎⴰ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⴰⵏⴻⵔⵏⵉ ⴰⵎⵛⵟⵓⵃ ⵙ 0,2% ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ 2020, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ. ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵣⴰⵣ ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⵙ 0,2%, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵙⴻⴱⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⵛⵡⵉⵟ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 22:12

 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵎⵜⵡⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ, ⵉⴷ ⵢⵔⵔⴰⵏ ⴰⵔⴼⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴰⵜ-ⴰ ⵉⴷ ⵢⵜⵡⴰⴷⵎⵏ ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵛⵓⴹⵉⴷ 19, ⵉ 19 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵙⵔⵔⵓⵙⵙⵓ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 20 :00 ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵉ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 05 :00 ⵉ 29 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵜⵡⴰⵙⵖⵣⴼ ⵖⵔ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵉⴷ ⵢⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 13:37

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⵙ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

Publié dans : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:09

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ, ⵏⵧⵔ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵧⵓⴰⵎ, ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ, ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵖⴻⵔ 82 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 11:50

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⵡ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⴻⵔⵛⴰⵍ, ⵖⴻⴼ « ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵡⴰⵏ » ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 10:55

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵎⴹⴻⵍ ⵓⵎⵊⴰⵀⴻⴷ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⴰⴱⴷⴻⵙⵙⴻⵍⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵍ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⴰⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵖⴻⵔ 92 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 10:07

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵍⵅⴻⵣⵏⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ.

« ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵍⵅⴻⵣⵏⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴰⴵⴰⵡ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵃⴰⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴷ ⴽⴻⵏ-ⵢⴻⵣⵔⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⴹⵡⴻⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵎⵉ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵇⴻⵔⵔⵉⴱ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵛⴼⵓⵜ ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴱⵖⵓⵏⵜ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵡⴻⵏ, ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵢⴻⵚⴼⴰⵏ ⴰⵢ ⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵖⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ».

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵍⴻⴹ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⵉⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵔⵔⴻⵣ ⵏ ⵓⴽⴱⴰⵍ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼⴻⵏ ⴰⵙⴽⴻⵕ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵉ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴻⵞⵞⴰⵏⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:53
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:37
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:48
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ 19 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵙ 8:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙ 5:00 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ 29 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵣⴼⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⵡⴻⵄⵕⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ:

1- ⴰⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 20-159 ⵏ 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020. 29 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵣⴻⴼ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ:

ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵙⵓⵇ ⴰⵀⵕⴰⵙ, ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵕ, ⵓⵎ ⵍⴻⴱⵡⴰⵇⵉ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ, ⵜⵉⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ, ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵛⵛⵍⴻⴼ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵍⵄⴻⴱⴱⴰⵙ, ⵍⴻⵎⴷⴻⵢⵢⴰ, ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵍⴱⵓⵕⵊ ⴱⵓⵄⵕⵉⵕⵉⵊ, ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ, ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵙⴹⵉⴼ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵍⴻⵖⵡⴰⵟ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ.

2- ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵣⴻⵔⵔⴻⵄ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⵍⴻⵏ, ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ:

- ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ

- ⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵍ

- ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴳⴳⵜⴻⵏⵜ ⵜⵃⵓⵏⴰ

3- ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵚⵚⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵙ ⵜⴰⵖⴻⵔⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵡⴻⴷⴷⴱⴻⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⴰⴳⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵙⴻⴼⴳⴻⵔ, ⴰⵡⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵏⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵛⴰⵕⴻⵄ ⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ.

- ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⴰⵛⵓⵍⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⴰ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵔⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⴷ ⴰⵎⴳⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢⴻⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

- ⴰⵙⴻⴼⴳⴻⵔ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴽⴹⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ.

- ⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵥⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵍⵙ ⴰⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⴻⵀⵀⴰⵕ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ.

4- ⴰⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⴰⵙⴻⵏⴱⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵏⴻⵟⴹⴻⵏ ⴰⴹⴹⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵟⴻⴹ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ.

5- ⴰⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ.

6- ⴰⵙⵓⴳⴳⴻⵜ ⵏ ⵜⵃⴻⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⵢ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⴽⵉⵏ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴳⴳⴰⴼⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵡⴰⴹⴹⴰⵏ, ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵡⵜ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⴳⵓⴳⵓ ⴰⴼⴻⴽⴽⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:14

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – « ⵜⴰⵙⴰⴳⴰ ⵜⴰⵣⴻⵡⵡⴰⵖⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ 1946-2010 » ⴷ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ. ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴱⴻⵍⴰⵀⵓⵛⵉⵏⴻ, ⵢⴻⵃⴽⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖⴻⵏ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ.

ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ « ⴷⴰⵔ ⴻⵍ ⵇⵓⴷⵙ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵖⵍⵉ-ⴷ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 74 ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⵓ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ. ⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵢⴻⵃⴽⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ, ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⴱⴻⵃ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ-ⴰ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵜⵉ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵍⵖⵓⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⵜⵍⵓⵍ-ⴷ ⴷⴻⴳ 1917 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵜⵉⴼⵜⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵢⵓ ⵏ 1946 ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵍⵓⵍ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵀⴻⵔⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⵕⴰⵙ-ⵉⵜⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⵎⵉⵏ.

ⵢⴻⴱⴹⴰ ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴱⴻⵍⴰⵀ1ⵓⵛⵉⵏⴻ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⵖⴻⴼ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵛⵡⴰⵕⴻⵏ: ⵙⴻⴳ 1946 ⴷ 1956, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ-ⴰ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵖⵓⵏⵣⴰⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵙⴻⴳ 1962 ⵖⴻⵔ 1977, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⵜⵢⴰⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ.

ⴰⵎⴻⵛⵡⴰⵕ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ, ⵙⴻⴳ 1977 ⴷ 1989, ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵊⴻⴱⴷⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ-ⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ 1989 ⴷ 2010, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ.

ⵍⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴱⴻⵍⴰⵀⵓⵛⵉⵏⴻ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴻⴳ 1951 ⴷⴻⴳ ⵍⵃⴻⵎⵔⵉ (ⵍⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵣⵉⴽ), ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴻⵡⵡⴰⵣ ⵙ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵏⵉⵇ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵇⵓⵙⵉⵙ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷⴻⵢⵢⴰ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴰⴷⵍⵉⵙ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:11

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ (298) ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ (303) ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵊⵊⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⵔⵜ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 11:22

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⴰⵔ 1,9% ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ (ⵧⵏⵙ).

ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵓⵛⵓⴼⴼⵓ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵙⵙⵉⴹⵏⴻⵏ-ⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵜⵔⵓⵃ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2019 ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉⵔⵓⵃⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴰⵔ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2019.

ⴰⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2020 ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2020, ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1,0%, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵙⵏⴰⵣⵍⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ 2,1%, ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 4% ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ. ⴰⵍⵍⵓⵢ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵢⴻⴽⴽⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵢⴰⵣⵉⴹ (+33,7%), ⵜⵉⴱⴰⵟⴰⵟⴰⵜⵉⵏ (23,6) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵙ 6,2%.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⵉⵙⵉⴷⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵉⵏ (-8,8%) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⴻⵏ ⵙ (-0,1%).

ⵎⴰ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⴰⵏⴻⵔⵏⵉ ⴰⵎⵛⵟⵓⵃ ⵙ 0,2% ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ 2020, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⴻⵏ. ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵣⴰⵣ ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⵙ 0,2%, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵙⴻⴱⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⵛⵡⵉⵟ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 22:12

 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵎⵜⵡⵉ ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ, ⵉⴷ ⵢⵔⵔⴰⵏ ⴰⵔⴼⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴽⴰⵜ-ⴰ ⵉⴷ ⵢⵜⵡⴰⴷⵎⵏ ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵛⵓⴹⵉⴷ 19, ⵉ 19 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵙⵔⵔⵓⵙⵙⵓ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 20 :00 ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵣⴽⴽⴰ-ⵏⵉ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 05 :00 ⵉ 29 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵜⵡⴰⵙⵖⵣⴼ ⵖⵔ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵉⴷ ⵢⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 13:37

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⵙ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵖⴻⵔ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

Publié dans : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 12:09

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ, ⵏⵧⵔ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵧⵓⴰⵎ, ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ, ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵖⴻⵔ 82 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 11:50

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⵡ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵢⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⴻⵔⵛⴰⵍ, ⵖⴻⴼ « ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵡⴰⵏ » ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 10:55

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵎⴹⴻⵍ ⵓⵎⵊⴰⵀⴻⴷ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⴰⴱⴷⴻⵙⵙⴻⵍⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵍ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ. ⴰⵎⴻⵕⵃⵓⵎ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵖⴻⵔ 92 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020 10:07

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵍⵅⴻⵣⵏⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ.

« ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⵉⵣⵣⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵢⴻⵅⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⵓⴼ ⵏ ⵍⵅⴻⵣⵏⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵜⵉⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴰⴵⴰⵡ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵃⴰⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴻⵍ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴷ ⴽⴻⵏ-ⵢⴻⵣⵔⴻⴼ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⴹⵡⴻⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵎⵉ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵇⴻⵔⵔⵉⴱ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⵛⴼⵓⵜ ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴱⵖⵓⵏⵜ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵡⴻⵏ, ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⴻⵏ ⵢⴻⵚⴼⴰⵏ ⴰⵢ ⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵖⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ».

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵙⵍⴻⴹ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⵉⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⵓⵔⵔⴻⵣ ⵏ ⵓⴽⴱⴰⵍ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴼⴻⵏ ⴰⵙⴽⴻⵕ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵉ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⴰⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴻⵞⵞⴰⵏⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ