×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: Yebrir 2020
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 19:49

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏⵜ-ⴷ 158 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⵔⵏⵓ ⵎⵎⵓⵜⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵛⴼⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⵖⵔ 4006, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 450, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 19:34

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ-  ⴰⵎⵙⵍⴰⵢ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴽ ⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵅⴽⴽⵙⵏⵜ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ  (ⵛⵓⴹⵉⴷ 19) ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉⵛⵖⴱⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⴰⵙ ⵢⵔⵏⴰ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ  ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉⴷ ⵢⵡⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵍⴰⴱⴰⵜⵛⵀⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 18:23

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵎⴻⴷⵡⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ « ⵉⵙⵓⵔⴼⴰⵏⴻⵏ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴳⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 18:22

ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ – ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵡⴰⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 18:19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 4:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵓⵟⵟⵓⵏ 25.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 14:44

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵓⵖⵜ ⵉ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⴻⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵡⵣⴻⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⴳⴰⵔ 3 ⴷ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵡⴰⴷⵊⴰⵓⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 14:42

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ, ⵢⴰⵙⵙⵉⵏⴻ ⴷⵊⴻⵔⵉⴷⴻⵏⴻ.

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 14:36

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ), ⴰⵔⵔⵓⵎ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵚⴻⴷⴷⴻⵇ ⵔⵔⵓⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 29 Yebrir 2020 20:51

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵚⴻⵔⵔⴻⴼ ⵙ ⵜⴻⵖⵥⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵓⵊⵎⴰⵄ ⵏ ⵜⴰⵏⴻⵡⵙⵉⵜ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵔⴰⵧⵓⵢⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 29 Yebrir 2020 20:43

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⵓⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ 3848 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 444,

ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ : ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵉⵎⴻⵙⵖⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⵙⴻⵔⵙ ⴰⵍⴱⴰⵄⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:11
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵢⴻⵖⴷⴻⴱⴱⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ "ⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵉⵎⴻⵙⵖⴰⵔⴰⵏⴻⵏ", ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⵙⴻⵔⵙ ⴰⵍⴱⴰⵄⴹ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵙ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ "ⵢⴻⴽⵍⴰⵍⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ",…
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:37
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:48
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: Yebrir 2020
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 19:49

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏⵜ-ⴷ 158 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵢⵔⵏⵓ ⵎⵎⵓⵜⵏ 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵛⴼⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⵖⵔ 4006, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 450, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 19:34

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ-  ⴰⵎⵙⵍⴰⵢ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴽ ⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵅⴽⴽⵙⵏⵜ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵉⴷ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ  (ⵛⵓⴹⵉⴷ 19) ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵉⵛⵖⴱⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⴰⵙ ⵢⵔⵏⴰ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ  ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉⴷ ⵢⵡⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵍⴰⴱⴰⵜⵛⵀⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 18:23

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵛⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⵎⴻⴷⵡⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ « ⵉⵙⵓⵔⴼⴰⵏⴻⵏ » ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ ⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵍⵖⵓⵖⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⴳⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 18:22

ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ – ⵜⴰⵙⴻⴷⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵡⴰⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⴷⴷⵉⵙ ⴰⴱⴻⴱⴰ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 18:19

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 4:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵓⵟⵟⵓⵏ 25.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 14:44

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵓⵖⵜ ⵉ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵥⴻⵔ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵡⵣⴻⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⴹⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⴳⴰⵔ 3 ⴷ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵡⴰⴷⵊⴰⵓⵜ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 14:42

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ, ⵢⴰⵙⵙⵉⵏⴻ ⴷⵊⴻⵔⵉⴷⴻⵏⴻ.

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 30 Yebrir 2020 14:36

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ), ⴰⵔⵔⵓⵎ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵚⴻⴷⴷⴻⵇ ⵔⵔⵓⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 29 Yebrir 2020 20:51

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵚⴻⵔⵔⴻⴼ ⵙ ⵜⴻⵖⵥⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵓⵊⵎⴰⵄ ⵏ ⵜⴰⵏⴻⵡⵙⵉⵜ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ ⵜⴰⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵧⵠⵉⴷ-19, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵔⴰⵧⵓⵢⴰ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 29 Yebrir 2020 20:43

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵉ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⵓⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ 3848 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⴻⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 444,