×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: Meɣres 2020
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 Meɣres 2020 19:45

 ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵉⴰⵜⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 Meɣres 2020 19:43

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 132 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 9 ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 Meɣres 2020 18:19
 
 
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 57 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ 511, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵉⵢⵢⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 31, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 Meɣres 2020 18:16

ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴻⴽ "ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⴵⴵⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵡⴰⵃⴷⴻⵙ ⵎⴻⴱⵍⴰ ⴰⵄⵉⵡⴻⵏ" ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵉ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ-ⴰⴳⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⵢⴻⵏⵖⴰⵏ 31 ⵎⵧⵔⵜⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 Meɣres 2020 19:07

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (45) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵏⵟⴻⴹ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ 19, ⵉⴷⴻⴳ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵙ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ 454 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⵏ 29 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ, ⵓⴱⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 Meɣres 2020 19:04

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵉⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⵓⵎⴻⵔ-ⵉⵜⴻⵏ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵔⵙⴻⵏ, ⵎⴰ ⵄⴻⵟⵟⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙ 31 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ "ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ" ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⵜⴰⵄⴽⴻⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 Meɣres 2020 19:01

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ "ⵍⴵⴻⵀⴷ" ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴰⴽⴽⴻⴷ 25 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⵉⴷⴳⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵛⵉⵎⴱⵧⴰ ⴷⴻ ⵒⴰⵔⴰⵉⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⵓⵉⵙⵙⴰⵏⴳⴰⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⴰⴱⵓ ⴷⴻⵍⴳⴰⴷⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⴻⵏⴰⵍⵉ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 27 Meɣres 2020 18:10

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ, ⵉⴳⴻⵣⵎ-ⵉⵜⵜ ⴷⵉ ⵕⵕⴰⵢ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⴰⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵟⴻⴱⵇⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵙⵉ 7ⵀ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 7ⵀ ⵏ ⵜⵚⴻⴱⵃⵉⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 26 Meɣres 2020 19:08

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⵓⵣⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵉⵣⴻⵏ ⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏⴰⵊⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⴳⴳⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉⴷ-ⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ "ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ-ⵏⵙⴻⵏ" ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵄⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 26 Meɣres 2020 16:48

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵥⵕⵉ ⴰⵍⵙⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵜⵉⵡⴰⵄⵔⴰⵏⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴳⴳⵉⵏⴻⵏ "ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⴳⴷⵓⴷ".

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:53
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:37
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:48
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: Meɣres 2020
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 Meɣres 2020 19:45

 ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵎⵍⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵉⴰⵜⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 31 Meɣres 2020 19:43

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 132 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⵓⴹⵏⴻⵏ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 9 ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵃⵣⵣⴱ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 Meɣres 2020 18:19
 
 
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – 57 ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ 511, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵉⵢⵢⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 31, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵟⴽⴰⵖⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⴰⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴼⵓⵓⵔⴰⵔ.
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 30 Meɣres 2020 18:16

ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵡⴰⵏⴻⴽ "ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⴵⴵⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵡⴰⵃⴷⴻⵙ ⵎⴻⴱⵍⴰ ⴰⵄⵉⵡⴻⵏ" ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵉ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ-ⴰⴳⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵔⵙ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⵢⴻⵏⵖⴰⵏ 31 ⵎⵧⵔⵜⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 Meɣres 2020 19:07

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (45) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵏⵟⴻⴹ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ 19, ⵉⴷⴻⴳ ⵙⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⵙ ⴰⵖⵔⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵉⵜⴻⴱⵜⴻⵏ ⵖⴻⵔ 454 ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏ ⵏ 29 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ, ⵓⴱⵔⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴷⵊⴰⵎⴻⵍ ⴼⵓⵔⴰⵔ.

ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 Meɣres 2020 19:04

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵉⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵣⴷⴰ ⵢⵓⵎⴻⵔ-ⵉⵜⴻⵏ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵔⵙⴻⵏ, ⵎⴰ ⵄⴻⵟⵟⵍⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙ 31 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ "ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ" ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵏⵖⴻⵙ ⵜⴰⵄⴽⴻⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⴱⴻⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 29 Meɣres 2020 19:01

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ "ⵍⴵⴻⵀⴷ" ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⵢⴻⵡⵡⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴰⴽⴽⴻⴷ 25 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵉⴷⴻⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⵉⴷⴳⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵛⵉⵎⴱⵧⴰ ⴷⴻ ⵒⴰⵔⴰⵉⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵇⵓⵉⵙⵙⴰⵏⴳⴰⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⴰⴱⵓ ⴷⴻⵍⴳⴰⴷⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵓⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⴻⵏⴰⵍⵉ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 27 Meɣres 2020 18:10

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ, ⵉⴳⴻⵣⵎ-ⵉⵜⵜ ⴷⵉ ⵕⵕⴰⵢ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⴰⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵟⴻⴱⵇⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵙⵉ 7ⵀ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 7ⵀ ⵏ ⵜⵚⴻⴱⵃⵉⵜ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 26 Meɣres 2020 19:08

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⵓⵣⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵉⵣⴻⵏ ⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙⵏⴰⵊⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⴳⴳⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉⴷ-ⵉⴱⴻⴳⴳⴻⵏ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ "ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ-ⵏⵙⴻⵏ" ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⵄⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19).

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 26 Meɣres 2020 16:48

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵥⵕⵉ ⴰⵍⵙⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⵉ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵜⵉⵡⴰⵄⵔⴰⵏⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19, ⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴱⴻⴳⴳⵉⵏⴻⵏ "ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵖⴻⵔⵎⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⴳⴷⵓⴷ".

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ