×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: Fuṛaṛ 2020
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 13:38

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 49 ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ.

Publié dans : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 13:10

ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⴰⵍⵉ-ⵙⵓⴰⵉⵀⵉ, ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵜⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 12:54

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⴼ, ⵊⴻⴰⵏ-ⵛⵀⵔⵉⵙⵜⵓⵒⵀⴻ ⵔⵓⵍⵍⴰⵏⴷ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵉⵀⴰⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021 ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 12:16

ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ) – ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵎⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⴷ ⵍⴻⵖⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 12:14

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⵓⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 49 ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⴽ « ⵜⵓⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⴰⵔⴰ « ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⴳ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 11:02

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⴻⵃⵢⴰⴼ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 10:20

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⴼⴻⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ, ⴰⵎⴹⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ.

ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴷⴰⵖ, ⴰⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⴰⵢ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵓⵜⵔⵉⴱ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵏⵓⵎⴰⵢ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴻⵔ ⵜⵓⴷⵙⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⴼⴻⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏⵜ-ⵢⴰⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ (ⵜⴰⵜⵔⵉⵙⵜ, ⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵔⴽⵉ).

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ, ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏⵜ ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵍⴽⵎⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ-ⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴼⴰⵔⴻⵚ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵢ ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 09:45

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⴷⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵔⴽⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵜⴻⵍⵖⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 09:44

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 23 Fuṛaṛ 2020 13:38

ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ "ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵉⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:53
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.
Exit

ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ: ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ

ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ 09 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴰⵔⵙⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⴻⴳⵔⴻⵏⵜ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ…

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ

ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 12:37
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ…

ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ: ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ

ⵍⵃⴻⴷⴷ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 13:48
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2022, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⵓⴷⵓⵙ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 15:58
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴰⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ: ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ

ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ 08 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 11:23
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴽⵀⴻⵍⵉⴼⴰ ⵓⵏⵉⵙⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵇⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ…

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19 : 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ

ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ 29 ⵎⴰⵢⵓ 2020 - 22:04
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉ ⵢⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴼⵔⵇ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵉ ⵡⵉⴷ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19), ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 322.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ /ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ : ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ

ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ 07 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 - 16:42
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2.600 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19), ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏ ⴻⵜⴰⴱⵉⴱ.ⴷⵣ, ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ…
×

Erreur

Youtube module: Couldn't get data because API incorrect or empty resource. Please check again module setting.

Items filtered by date: Fuṛaṛ 2020
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 13:38

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⴼⵓⴳⵍⴻⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 49 ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ.

Publié dans : ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 13:10

ⵜⵉⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵢⵉⵎⴻⴷⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ, ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⴰⵍⵉ-ⵙⵓⴰⵉⵀⵉ, ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵜⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵅⴻⵏⵛⴻⵍⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵥⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ.

Publié dans : ⵉⴷⵍⴻⵙ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 12:54

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⴼ, ⵊⴻⴰⵏ-ⵛⵀⵔⵉⵙⵜⵓⵒⵀⴻ ⵔⵓⵍⵍⴰⵏⴷ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ) ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵉⵀⴰⵕⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵎ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 2021 ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵍⵉⵎⵒⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

Publié dans : ⴰⴷⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 12:16

ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ (ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ) – ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵜⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵎⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵔⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⴷ ⵍⴻⵖⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.

Publié dans : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 12:14

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⵓⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 49 ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⴽ « ⵜⵓⴷⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵇⵇⴰⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⴰⵔⴰ « ⵍⴻⵅⵚⴰⵔⴰ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⴳ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 11:02

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⴻⵃⵢⴰⴼ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 10:20

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵜⴼⴻⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ, ⴰⵎⴹⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ.

ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ, ⴷⴰⵖ, ⴰⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⴰⵢ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵓⵜⵔⵉⴱ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵏⵓⵎⴰⵢ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴻⵔ ⵜⵓⴷⵙⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⴼⴻⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏⵜ-ⵢⴰⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴷⵔⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ (ⵜⴰⵜⵔⵉⵙⵜ, ⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵔⴽⵉ).

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ, ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏⵜ ⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵍⴽⵎⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ-ⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⴷⵉⵏⴷⵉⵏ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴼⴰⵔⴻⵚ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⵢ ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ.

Publié dans : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 09:45

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵇⴻⴷⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵔⴽⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵜⴻⵍⵖⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 24 Fuṛaṛ 2020 09:44

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ.

Publié dans : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ
ⵍⵃⴻⴷⴷ, 23 Fuṛaṛ 2020 13:38

ⴰⴷⵔⴰⵔ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ "ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵉⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵍⵉⵜ.